ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 30/11/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατασκευής χώρου υποδοχής στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 685/5664 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 09/12/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην κατασκευή και τοποθέτηση κατακόρυφου διαχωριστικού στο χώρο υποδοχής στην εγκατάσταση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 685/5664 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν:

 

Τεχνικές προδιαγραφές για την εισήγηση αρ. 5664/01.12.15

κατασκευή και τοποθέτηση κατακορύφου διαχωριστικού στην

reception του Κέντρου Αντισφαίρισης

Πρόκειται για την διαμόρφωση κλειστού χώρου στην reception των τένις με προμήθεια και τοποθέτηση δύο διαχωριστικών (δαπέδου – οροφής), με ύψος 3.50 μ. και μήκος 3,50 μ. και 4,50 μ. αντίστοιχα.

Τα χωρίσματα θα αποτελούνται από σκελετό αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος λευκού. Στο κάτω τμήμα αυτών, μέχρι το ύψος των 80 εκ. από το δάπεδο, θα υπάρχουν πάνελ από μελαμίνη πάχους έως 20mm και στη συνέχεια θα υπάρχουν διαφανείς υαλοπίνακες ασφαλείας triplex, πάχους 6mm (3mm + μεμβράνη + 3mm) έως την οροφή.

Σε τμήματα των χωρισμάτων και στα σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία θα υπάρχουν:

  1. Μία πόρτα εισόδου διαστάσεων 80Χ210εκ., κατασκευασμένη από σκελετό αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος λευκού και τζάμι ασφαλείας, με κλειδαριά και χειρολαβή.
  2. Δύο παράθυρα συρόμενα διαστάσεων περίπου 120Χ100 εκατ. για δημιουργία γκισέ συναλλαγής με το κοινό.

Γενικές παρατηρήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει – κατόπιν ραντεβού με την τεχνική υπηρεσία στο τηλ. 2106834773 – να επισκεφθούν τον χώρο που θα τοποθετηθούν τα χωρίσματα προκειμένου να λάβουν γνώση των συνθηκών και να πάρουν τις ακριβείς διαστάσεις αυτών.

Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα με ανάλυση του κόστους σε κόστος υλικών και κόστος εργασιών.

Στην προσφορά θα αναφέρονται αναλυτικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (αλουμίνια, τζάμια,κτλ).

Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στο χώρο θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνει από τον ανάδοχο και σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές.

Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 09/12/2016, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 685/5664.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ