ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                               

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                        Ανάρτητεο στο site OAKA

                       ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                                 Μαρούσι, 3/08/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 533/2014

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                               

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την υποβολή προσφοράς για την:

«Προμήθεια και Μεταφορά καλύμματος PVC με το λογότυπο του Ο.Α.Κ.Α. επιφανείας περίπου 75 m2 » για το Τμήμα Δομικών Έργων του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 2.150,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 23/08/2022

 

 

 

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια και Μεταφορά καλύμματος PVC με το λογότυπο του Ο.Α.Κ.Α. επιφανείας περίπου 75 m2  , σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ011009357, 27/07/2022 εγκεκριμένο Πρωτογενές αίτημα.
  • Την υπ’ αρ. 533/2014 εισήγηση του Τμήματος Δομικών Έργων του Ο.Α.Κ.Α.
  • Την υπ’ αρ. πρωτ. 25/5784, 26/07/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΥ0Τ469Η3Π-ΘΦΒ).
  • Την απόφαση με θέμα 7.1 του Δ.Σ. της 23ης Συνεδρίασης, 05/07/2022 του Ο.Α.Κ.Α.

 

 

 

                       Το προς προμήθεια  υλικό  θα πρέπει  να είναι καινούργιο,  αρίστης ποιότητας και  χωρίς ελαττώματα.

 

 

 

                       ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο είναι η Προμήθεια και Μεταφορά καλύμματος από PVC με το λογότυπο του Ο.Α.Κ.Α. επιφανείας περίπου 75 m2 για την κάλυψη των καθισμάτων στην κερκίδα V.I.P. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

 

 

 

Οικονομική προσφορά

                       Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει:

Την προμήθεια και μεταφορά του υλικού σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

 

 

Χρονοδιάγραμμα:

Οι εργασίες θα πρέπει  να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα δέκα (15) ημερών από την ανάθεση των εργασιών.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας και Μεταφοράς ανέρχεται στο ποσό των Δύο χιλιάδων και εκατό πενήντα ευρώ (2.150,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 2.666,00€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 23/08/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (24.08.2022 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 533/2014.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της Προμήθειας. Προσφορές για τμήματα της Προμήθειας  απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

 

Πληροφορίες:                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί της Προμήθειας αρμόδια είναι η κα Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210 68 34 773.

 

 

                                                                                                       Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικολαος καστορασ

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(κάλυμμα καθισμάτων εξωτερικού χώρου στην κερκίδα VIP)

 

Το αντικείμενο της παρούσης έκθεσης αφορά την προμήθεια διαμορφωμένου τεμαχίου μουσαμά PVC,  με σκοπό την κάλυψη και την  προστασία  των καθισμάτων  που βρίσκονται στην κερκίδα VIP του Ολυμπιακού Σταδίου.

Η δαπάνη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες προστασίας από την ακτινοβολία UV, τις καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι κτλ) , τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και  την σκόνη  για τα νέα καθίσματα που τοποθετήθηκαν πρόσφατα στην κερκίδα VIP του ΟΑΚΑ.

Το προς προμήθεια  κάλυμμα  επιφάνειας  περίπου 75 m2,  θα είναι χρώματος μπλε,  όμοιο με το υπάρχον και  στο κέντρο του  θα έχει εκτυπωμένο με ψηφιακή εκτύπωση το λογότυπο του ΟΑΚΑ.

Ο τρόπος κατασκευής και στερέωσής   του  αφενός θα επιτρέπει την εύκολη  απομάκρυνση, αποθήκευση και επανατοποθέτησή του όταν απαιτείται και αφετέρου θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στους ισχυρούς ανέμους χωρίς τον κίνδυνο σχισίματος ή  αποξήλωσής του.

Το  κάλυμμα  θα  κατασκευαστεί από PVC μουσαμά  500  γραμμαρίων,  με πλέξη 1000 Χ 1000 για πολύ μεγάλη αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες  και το σχίσιμο  (με  γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 8 ετών)  και με τα παρακάτω  χαρακτηριστικά:

  • Η ποιότητα του χρώματος στο κάλυμμα και στο λογότυπο καθώς και η επεξεργασία αυτών, θα πρέπει να είναι άριστη ώστε με την πάροδο του χρόνου να μένουν αναλλοίωτα  από τις ακτίνες UV και τις ακραίες  μετεωρολογικές συνθήκες.
  • Να είναι πλήρως αδιάβροχο,  ανθεκτικό στη μούχλα και αυτό-πλενόμενο, με  ειδική επίστρωση  που θα αποτρέπει την προσκόλληση των ρύπων οι οποίοι θα απομακρύνονται με την βροχή ή τον ψεκασμό με νερό.
  • Με ειδική επίστρωση και επεξεργασία  που να διαχέει τις ακτίνες UV και παράλληλα να μην  “εγκλωβίζει”  την υψηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό του.
  • Ο τρόπος κατασκευής και στερέωσής  του  θα είναι όμοιος με αυτόν του υπάρχοντος καλύμματος.
  • Το  κάλυμμα θα είναι σε κατάλληλο σάκο μεταφοράς.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον χώρο (κατόπιν ραντεβού με την τεχνική υπηρεσία στο τηλέφωνο 2106834773)  προκειμένου να λάβουν  γνώση του υφιστάμενου καλύμματος το οποίο θα είναι όμοιο και των εργασιών που απαιτούνται για τον  τρόπο  που θα τοποθετηθεί αυτό.

Για τις ακριβείς διαστάσεις, ο  Ανάδοχος να προχωρήσει σε δικές του μετρήσεις.

Το  κατ΄ αποκοπή τίμημα της προσφοράς  θα  περιλαμβάνει την προμήθεια,  επεξεργασία  και  μεταφορά  του καλύμματος επί τόπου,  την πλήρη, ολοκληρωμένη και λειτουργική τοποθέτηση και  στερέωσή του,  με  τα πάσης φύσεως κατάλληλα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία και την σταθερή τοποθέτηση αυτού.