ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

                                                                                              Μαρούσι , 25/01/2018

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  επισκευής αντλίας του πυροσβεστικού συγκροτήματος Κολυμβητηρίων- Μπάσκετ     στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» ,   σύμφωνα με την αριθμ.  58/17483 εισήγηση  του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ,  έως  05/02/2018.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην επισκευή αντλίας του πυροσβεστικού συγκροτήματος Κολυμβητηρίων- Μπάσκετ , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 58/17483 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ και συγκεκριμένα:

  1. Επισκευή αντλίας του πυροσβεστικού συγκροτήματος Κολυμβητηρίου-Basket.

Ενδεικτική πορεία εργασιών.

  α. Εξάρμωση αντλίας

  β. Αντικατάσταση Ρουλεμάν

  γ. Αντικατάσταση μηχανικού στυλιοθλιπτη

  δ. Αντικατάσταση  φλάντζας στεγανοποίησης

  ε. Επανατοποθέτηση

  ζ. Παράδοση εν λειτουργία  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  5/02/2018

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  58/17483.

Το Ο.Α.Κ.Α. υπόχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834572.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ