ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  17/07/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτέλεσης ξυλουργικών εργασιών  επισκευών στα αποδυτήρια του  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ   στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 687/7013  εισήγηση του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  έως  28/07/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών επισκευών στα αποδυτήρια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, όπως ακριβώς περιγράφεται και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του υπ’ αρ. 687/7013 υπηρεσιακού σημειώματος προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ&ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και συγκεκριμένα:

Τεχνική περιγραφή για τις επισκευές στα αποδυτήρια του Κολυμβητηρίου,

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 1800,00€ πλέον ΦΠΑ

Προμήθεια και τοποθέτηση  των απαραίτητων υλικών (πόμολα, ροζέτες κτλ)  για  επισκευές στις ξύλινες κατασκευές  (πόρτες και καμπίνες) των αποδυτηρίων του Κολυμβητηρίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

 

Εργασία Ποσότητα
Επισκευές στηρίξεων σε θύρες και καμπίνες. 10
Επισκευή ή αντικατάσταση μηχανισμών χειρολαβών και ροζέτες θυρών  

10

Αντικατάσταση πόμολα στρογγυλά καμπίνων 4
Αντικατάσταση  κλειδαριάς 2
Αντικατάσταση μηχανισμού ασφαλείας 4
Κατασκευή και τοποθέτηση θυρών ξύλινων 3
Επισκευή θυρών 1
   

 

            Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι όμοια με τα υπάρχοντα.

            Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και οι εργασίες που  αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, καθώς επίσης και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες, υλικά, αναλώσιμα κτλ έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά,  είναι όμως απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη αποκατάσταση των αποδυτηρίων του Κολυμβητηρίου.

            Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση αφενός μεν για την προμήθεια  των αναγκαίων υλικών και αφετέρου των ειδικών συνθηκών του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  28/07/2017 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  687/7013.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.         

                                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ 

                                                                 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ