ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 13/11/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής υποβρύχιας αντλίας φρεατίου ομβρίων στη ράμπα του Κλειστού Προπονητηρίου Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την αριθμ. 510/4165 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 20/11/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή 1 τεμχ. υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων ( Q=30m3/h, H=12m Σ.Υ), Τριφασική, μάρκας WILO , στο φρεάτιο ομβρίων στη ράμπα του Κλειστού Προπονητηρίου Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 510/4165 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του Ο.Α.Κ.Α. μέχρι 20/11/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 20/11/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 510/4165.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ