ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 05/12/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενοικίασης ανυψωτικής εργοεξέδρας για την πραγματοποίηση εργασιών φωτισμού σε χώρους στο Ο.Α.Κ.Α. « Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 735/5345 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 12/12/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην ενοικίαση ανυψωτικής εργοεξέδρας, ηλεκτροκίνητης για χρονικό διάστημα 15 ημερών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής φωτισμού (ύψος εργασίας 12m) στην αίθουσα «Κασιμάτη» , στο κλειστό Προπονητήριο και στην Αγορά του περιβάλλοντος χώρου, όπως αναφέρεται στο υπ’ αρ. 735/5345 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 12/12/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 735/5345.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ