ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 06/09/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευών στο EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΑΕ) στο Ο.Α.Κ.Α. « Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 487/7004 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε της Δνης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ο.Α.Κ.Α., έως 20/09/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην πραγματοποίηση διαφόρων επισκευαστικών εργασιών στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΑΕ) σύμφωνα με το υπ’ αρ. 487/7004 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ που ακολουθεί (Α) και την σχετική μελέτη (Β), η οποία επισυνάπτεται :

 

Α. Επισκευαστικές εργασίες επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμών στους τοίχους, τα ταβάνια και στις πόρτες στο διάδρομο του ισογείου και τους χώρους υγιεινής του ΕΚΑΕ.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για επισκευαστικές εργασίες επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί στο ΕΚΑΕ

Το έργο θα γίνει στο διάδρομο του ισογείου και στους χώρους υγιεινής του ΕΚΑΕ και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 1. Αποκατάσταση των επιχρισμάτων όπου απαιτείται (δίπλα στις κάσες των θυρών κτλ).
 1. Απόξεση και καθαρισμός των σαθρών τμημάτων της επιφάνειας (φουσκώματα, ξεφλουδίσματα) και στοκάρισμα όπου απαιτείται.
 2. Στοκάρισμα των ρωγμών και των ατελειών και εξομάλυνση των επιφανειών.
 3. Στις επισκευασμένες επιφάνειες θα γίνει εφαρμογή μιας στρώσης primer και χρωματισμός σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι πλήρους ομοιοχρωμίας με την υπόλοιπη επιφάνεια.
 4. Οι επιφάνειες στους τοίχους και στην οροφή του διαδρόμου θα βαφούν με πλαστικό χρώμα,
 5. Οι επιφάνειες στους χώρους υγιεινής λόγω υγρασίας θα βαφούν με μυκητοκτόνο πλαστικό χρώμα.
 6. Οι πόρτες θα βαφούν με κατάλληλο χρώμα / ριπολίνη.

Γενικά

 1. Τα υλικά και τα εργαλεία που θα απαιτηθούν για τις παραπάνω εργασίες θα βαρύνουν τον εργολήπτη, θα είναι δε συμβατά με τις επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν.
 1. Όλα τα χρώματα που χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου, η απόχρωση των οποίων θα είναι επιλογή της υπηρεσίας.

Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά τα συγκεκριμένα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν.

 1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου.
 1. Η τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των εργασιών και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 20/09/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 487/7004.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868172.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ