ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 02/09/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευών στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α. « Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 486/7003 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε της Δνης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ο.Α.Κ.Α., έως 16/09/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αντικατάσταση 12τμχ. σπασμένων φωτοχειμμάρων στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» διαστάσεων 145Χ46εκ. περίπου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο υπ’ αρ. 486/7003 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ&ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 16/09/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 486/7003.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868172.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ