ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 13/11/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής αντλίας και μοτέρ γέφυρας ζεστού νερού στο μηχανοστάσιο Ε του Κλειστού Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την αριθμ. 538/4168 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 20/11/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή:

Α. αντλίας γέφυρας ζεστού νερού στο μηχανοστάσιο Ε του Κλειστού Κολυμβητηρίου με στοιχεία: ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ, Q=203m3/h, H=16,6m οριζόντιας τοποθέτησης.

Β. μοτέρ 25ΗΡ (αντικατάσταση περιέλιξης και ρουλεμαν),

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 538/4168 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του Ο.Α.Κ.Α. μέχρι 20/11/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 20/11/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 538/4168.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ