Μαρούσι, 08/02/2013

Αρ. Πρ. : 4/727

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να

ΤΗΛ: 210-6834569

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους,

Eπανάληψη Aνάρτησης στην Ιστοσελίδα

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών που αφορούν στην επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης του Τούνελ του Περιβάλλοντα χώρου ((FAEROGEN PROTECTWIRE) του Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» έως και τις 20/02/2013.

 

Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ο.Α.Κ.Α. Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης του Τούνελ του Περιβάλλοντα χώρου (FAEROGEN PROTECTWIRE).

Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α., έως και τις 20/02/2013 και ώρα 14:30.

Οι φάκελοι των προσφορών θα περιέχουν δύο υποφακέλους :

α) Τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και β) Το φάκελο της οικονομικής προσφοράς.

Πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α. και στο τηλέφωνο 210-6834569 και το αρμόδιο Τεχνικό Τμήμα στο τηλ.210-6834762.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

Α) Συντήρηση

  • Οι υποχρεώσεις του αναδόχου αφορούν:
  • την διμηνιαία επιθεώρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης σύμφωνα με τα διεθνή (ΕΝ, ΝFPA) και τα ελληνικά πρότυπα που περιλαμβάνει τον έλεγχο καλής λειτουργίας των ανιχνευτών, μπουτόν , led, σειρήνων, flashes και λοιπού εξοπλισμού, τις απαραίτητες μετρήσεις στους πίνακες (τάσεις, τροφοδοτικά, μπαταρίες) και γενικά οτιδήποτε χρειάζεται ώστε το σύνολο του εξοπλισμού να βρίσκεται ανελλιπώς σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Στις παραπάνω επιθεωρήσεις συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος των αυτόματων συστημάτων κατάσβεσης (έλεγχος στους τοπικούς πίνακες κατάσβεσης, έλεγχος συνδέσεων, τάση στους πυροκροτητές κλπ)
  • τον καθαρισμό των ανιχνευτών με την έναρξη, στο μέσον και με το πέρας της ετήσιας συντήρησης
  • την πλήρη αντιστοίχηση των σχεδίων που έχει στην διάθεσή του το Ο.Α.Κ.Α. με το σύστημα
  • την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου σε ένα πλήρες μητρώο συσκευών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο θα αναγράφεται κατ΄ ελάχιστο, το είδος της συσκευής, η θέση της στο έργο, ο έλεγχος που έγινε και το αποτέλεσμα του ελέγχου.

Ο χρόνος διεξαγωγής της συντήρησης, θα προσδιορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α., ημέρες και ώρες που δεν θα παρεμποδίζεται η καλή λειτουργία του και ιδιαίτερα οι αθλητικές ή άλλες εκδηλώσεις που διεξάγονται στους χώρους του.

 

 

Β) Έκτακτες επισκέψεις

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για πλήρη υποστήριξη του συστήματος έναντι εκτάκτων περιστατικών καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου, όλες τις μέρες του χρόνου, έχοντας ως συμβατική υποχρέωση την άμεση απόκριση και παρουσία στο συγκρότημα, ώστε να μην μείνει ακάλυπτος και απροστάτευτος ο χώρος.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης η στοιχειώδης εκπαίδευση του προσωπικού του Ο.Α.Κ.Α. και η αναγραφή στοιχειωδών οδηγιών δίπλα σε κάθε πίνακα πυρανίχνευσης ώστε να είναι δυνατή η άμεση ανταπόκριση από τους εκπαιδευμένους τεχνικούς του Ο.Α.Κ.Α.

Σε περίπτωση alarm ή fault και εάν είναι αδύνατη η αποκατάσταση του πίνακα με τηλεφωνική υποστήριξη προς τους τεχνικούς του Ο.Α.Κ.Α., ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει άμεσα την υγιή λειτουργία του πίνακα με προσωπική παρουσία των τεχνικών του στο χώρο.

Η πρόσθετη ωριαία επιβάρυνση θα είναι εκ των προτέρων προσδιορισμένη με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

 

Γ) Τεχνικός Φάκελος

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τεχνικό φάκελο η επάρκεια του οποίου θα αξιολογηθεί από τη τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α.

Επίσης :

  • Λίστα (check lists) των πραγματοποιούμενων από αυτόν επιθεωρήσεων, ελέγχων, δοκιμών που εφαρμόζει σε συντηρήσεις συστημάτων πυρανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης ( ανιχνευτών, πινάκων, μπουτόν, πυροκροτητών, φιαλών κ.λ.π. )
  • Σε περίπτωση που έχει εγκατεστημένα συστήματα στο ΟΑΚΑ, θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του τα user’s manual των πινάκων και το αρχείο των δεδομένων προγραμματισμού (σε ηλεκτρονική μορφή) με τις ζώνες- διευθύνσεις για το συγκεκριμένο έργο.
  • Ειδικές επισημάνσεις που αφορούν στις εργασίες συντήρησης (διευκρινίζεται παρακάτω στην παράγραφο Δ).
  • Πελατολόγιο το οποίο θα προκύψει από λίστα ανάλογου είδους συντηρήσεων. Η λίστα θα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφες βεβαιώσεις από τα αντίστοιχα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ ή μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες.
  • Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

 

Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο ετήσιο κόστος της συντήρησης και η σύμβαση θα είναι 2ετούς διάρκειας.

 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει και Τιμοκατάλογο των κυριοτέρων υλικών ( π.χ. ανιχνευτές, μπουτόν, σειρήνες, μπαταρίες κ.λ.π. ), διευθυνσιοδοτούμενων ( addressable) ή συμβατικών που πιθανώς να χρησιμοποιηθούν στο έργο.

 

Δ) Γενικές πληροφορίες

 

Από την τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. θα δοθούν οι διαθέσιμοι κωδικοί των πινάκων, τα user’s manual των πινάκων και τα διαθέσιμα αρχεία των δεδομένων προγραμματισμού.

Σε κάθε περίπτωση όμως απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διαμορφώσουν οι ίδιοι εικόνα για τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες του έργου, να επιβεβαιώσουν τις τεχνικές πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω.

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καλύπτει με τα απαραίτητα ανταλλακτικά, όλες τις βλάβες του συστήματος που θα προκύψουν.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι διετούς διάρκειας με δυνατότητα μονομερούς επέκτασης από το Ο.Α.Κ.Α. για ένα έτος με τους ίδιους οικονομικούς και τεχνικούς όρους.

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΚΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο.Α.Κ.Α .«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»