ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ             

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 09/11/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                            Αριθμ. Πρωτ. : 700/3717

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                               

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για

«Προμήθεια Ημερολογίων για όλες τις ανάγκες του Προσωπικού των Εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.»,

 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 700,00€ πλέον ΦΠΑ.

 

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια Ημερολογίων διαφόρων τύπων και λαστιχάκια συσκευασίας, με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων τύπων Ημερολογίων για τις ανάγκες του Προσωπικού των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/7966, 9/11/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΠΥ1469Η3Π-53Κ).
  • Το Υπηρεσιακό Σημείωμα 700/3717 του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης.

 

Αντικείμενο Προμήθειας:

Αντικείμενο είναι η Προμήθεια Ημερολογίων διαφόρων τύπων και λαστιχάκια όπως αυτά περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα της πρόσκλησης:

Α/Α                                                          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Ημεροδείκτες γυριστοί        110 τμχ
2 Ημερολόγιο-Ατζέντα (Ολόκληρη σελίδα για κάθε ημέρα) 83 τμχ
3 Πλανόραμμα μηνιαίο επιτραπέζιο (4-4.5 cm ο χώρος της κάθε μέρας. Το ίδιο και στο ΣΙΚ.) 78 τμχ
4 Λαστιχάκια συσκευασίας με διάμετρο 50mm ανθεκτικά 2 κιλά

 

 

 

                       Χρονοδιάγραμμα:

 Η Προμήθεια  πρόκειται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ανάθεση του έργου.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των Επτακοσίων Ευρώ (700,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 868,00€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 21/11/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (22.11.2022 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 700/3717.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της Προμήθειας. Προσφορές για τμήματα της Προμήθειας  απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

 

Πληροφορίες:                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί των Εργασιών καθώς και ενδεχόμενη επίδειξη των χώρων αρμόδιοι είναι η κα Αλεξάνδρα Ζωή ,  τηλ. 210 68 68 142.

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικολαος καστορασ