ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                          Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                          Ανάρτητεο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                Μαρούσι, 06/09/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                Αριθμ. Πρωτ. : 589/1851

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για

«Προμήθεια Φαρμακευτικού και Παραφαρμακευτικού Υλικού», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 16/09/2022.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Φαρμακευτικού και Παραφαρμακευτικού Υλικού του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την συνημμένη καταγραφή» του τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας,  σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ011189450, 05/09/2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/6452, 02/09/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Π4Λ469Η3Π-ΘΨ3).

 

Αντικείμενο Προμήθειας:

Αντικείμενο είναι η Προμήθεια Φαρμακευτικού και Παραφαρμακευτικού Υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Υγειονομικής Έρευνας του Ο.Α.Κ.Α.

 

                       Χρονοδιάγραμμα:

 Η Προμήθεια πρόκειται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ανάθεση.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των Δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  (ήτοι 3.100,00€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 16/09/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (17.09.2022 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 589/1851.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

 

Πληροφορίες: 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί της Προμήθειας αρμόδιος είναι ο κύριος Παναγιώτης Γ. Τσαρούχας

τηλ. 210 68 68 139

 

 

                                                                                                                Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ
 

AMIODARONE HCL AMP. 6x150MG/3ML KOYTIΑ 2
DIGOXIN AMP. 6 x 0,5MG/2ML KOYTIΑ 2
DESLORATADINE F.C. TABL 30 X 5 MG KOYTIΑ 4
LORATADINE+ PSEUDOEPHEDRINE SULFATE C.R.TAB 14X(5+120)MG KOYTΙΑ 5
BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE+BETAMETHASONE ACETATE  INJ. (3+3)MG/ML KOYTIA 6
PARACETAMOL EFF. TAB. 8X1G TUB KOYTIA 30
PARACETAMOL F.C.TAB. 500MG X20 KOYTIA 20
METYLPREDNISOLONE TABL. 50X 4 MG KOYTIA 6
METYLPREDNISOLONE TABL. 14X 16 MG KOYTIA 7
PARACETAMOL+ CODEINE PHOSPHATE HEMIHYDRATE+ CAFFEINE TAB. 20X(400+50+10)MG KOYTIA 5
FUROSEMIDE AMP 5X20MG/2ML KOYTIΑ 3
DIGOXIN TABS  0,25 MG/TAB KOYTI 1

 

PARACETAMOL+CAFFEINE F.C.TAB.(500+65)MGX16 KOYTIA 30
NEOMYCIN SULFATE+HORSE LIVER CATALASE AER TOP 74G(MAKΡA ΛΗΞΗ) KOYTIA 10
DICLOFENAC SODIUM  F.C. TAB. 20X75MG KOYTIA 8
DICLOFENAC SODIUM AMP 5X75MG/3ML KOYTIA 6
DICLOFENAC SODIUM GEL. EXT. US 1% W/W TUB x100G KOYTIA 5
LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 2%w/v 5VIALS x50 ML ΚΟΥΤΙ 1
LEVOCETIRIZINE 30×5 MG F.C.TAB KOYTIA 3
LORNOXICAM 8 MG/TAB X 30 TABS. KOYTIA 2

                                                                                                                        

THIOCOLCHICOSIDE INJ. 4MG/2MLX 10AMP ΚΟΥΤΙΑ 4
SILVER SULFADIAZINE 1% W/W 500GR ΚΟΥΤΙ 1

 

 

 

 

 

 

PANTOPRAZOLE GR.TAB 28 X 40MG ΚΟΥΤΙΑ  6
PROPRANOLOL HCL 30X 40MG TAB KOYTIA  2
MEFENAMIC ACID F.C.TAB 500 MG X15 ΚΟΥΤΙΑ  4
METOCLOPRAMIDE INJ. SOL. 10MG/2ML AMP X 6 AMP ΚΟΥΤΙΑ 2
FUSIDIC ACID 2% 15G KOYTIA 5
IMMUNOGLOBIN HUMAN ANTI AMP PFS 1X 1ML X 250 IU + NEEDLE KOYTIA 3
LOPERAMIDE CAPS 2MG/CAPSX6 ΚΟΥΤΙΑ  12
 ETHYL ALCOHOL ΒΟΤ 70% 300 ML ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 10
MUPIROCIN OINTMENT 2% W/Wx15GR ΚΟΥΤΙΑ 4
LEVOCABASTINE EYE DROPS 0,005% W/Vx4 ML ΚΟΥΤΙΑ 2
ACETYLCYSTEINE GRA.OR.SUS 600MG/SACHET x 20 ΚΟΥΤΙΑ 2
SALBUTAMOL 100MCG/200 DOSE INH. ΚΟΥΤΙΑ 3
EPHEDRINE 300MCG/0,3ML BT X 2PF. SYR X 0,3 ML(ΟΧΙ ΨΥΓΕΙΟΥ) ΚΟΥΤΙ 1
POVIDONE IODINE SOL 10% 240 ML ΚΟΥΤΙΑ 4
POVIDONE IODINE SOL 10% 30 ML ΚΟΥΤΙΑ 4
DIMETINDENE GEL 0,1% 30G ΤΕΜΑΧΙΑ 6
ORPHENADRINE CITRATE+ PARACETAMOL TAB. 30 X (450+35)MG ΚΟΥΤΙΑ  10
 TOBRAMYCIN  COLL 0,3% 5ML ΚΟΥΤΙΑ 3
TOBRAMYCIN+DEXAMETHASONE  EYE DR (0,1+0,3)% 5ML ΚΟΥΤΙΑ 3
NIMESULIDE TAB 30X X 100MG ΚΟΥΤΙΑ 7
 ALGIN+Na BICARBONATE+Ca CARBONATE CHW.TAB (250+106,5+187,5)MG/TAB BTX16 ΚΟΥΤΙΑ 2
 ACETASALICYLIC ACID E.C.TAB 20 X 100MG ΚΟΥΤΙΑ 2
 TYROTRICHIN+LIDOCAINE+CHLOREXIDINE  LOZ 20X(0,5+1+1)MG ΚΟΥΤΙΑ 2
METHYL SALICYLATE + EUGENOL + MENTHOL(100+13+54)MG/G CREAM 100GR ΚΟΥΤIA 4
 DIMENHYDRINATE+NICOTINIC+VIT. B6 C.R.CAPS 20X225MG ΚΟΥΤΙΑ 3
NACL 0,9% INJ.SOL.INF BOTTLEX 1000ML ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 4
NACL 0,9% INJ.SOL.INF BOTTLEX 500ML ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 4
DEXTROSE INJ.SOL.INF. 5% BOTTLE X 1000ML ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 2
DEXTROSE INJ.SOL.INF. 5% BOTTLE X 500ML ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 4
 

PROCAINAMIDE INJ.SOL.(100MG/ML)1G/10ML

ΚΟΥΤΙ 1
HYOSCINE BUTYLBROMIDE INJ.SOL 20MG/1MLx6

 

ΚΟΥΤΙΑ 3
HYOSCINE BUTYLBROMIDE S.C TAB10MG/TABx40 ΚΟΥΤΙΑ 2
ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ AMP.  1MG/ML ΤΕΜΑΧΙΑ 20
TEMAXIA 30
ATROPINE SULFATE 1MG/ML ΤΕΜΑΧΙΑ 30
DIAZEPAM INJ.SOL 10MG/2MLx 6AMP ΚΟΥΤΙ 1
PHENYTOIN SODIUM INJ. SOL 250(229,95)MG/5ML x 5 ΚΟΥΤΙ 1
FURESOMIDE TAB 40MG/TAB BTx12 ΚΟΥΤΙΑ 3
BETAMETHASONE VALERATE CREAM 0.1%(W/W)TUB x30G

 

ΚΟΥΤΙΑ 4
WATER FOR INJECTION  BT x50AMPx10ML(ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ) ΚΟΥΤΙ 1
NACL 0,9% BTx 50AMPx10ML(ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ) ΚΟΥΤΙ 1
MEBEVERINE HCL PR.CAP 200MG/CAP BT x30 ΚΟΥΤΙΑ 2
BISACODYL GR.TAB 5MG/TAB BT x40 ΚΟΥΤΙΑ 3
NIFLUMIC ACID CAPS 20x250MG ΚΟΥΤΙΑ 5
DEXAMETHASONE+CHLORAMPHENICOL (0,1+0,5)% 10ML ΚΟΥΤΙΑ 3
ETORICOXIB TAB 90MG/TABx20 KOYTIA 2
ACYCLOVIR 5% 2G ΚΟΥΤΙΑ 4
FLUOCINOLONE+NEOMYCIN+POLYMYXIN EAR SOL 5ML KOYTIA 2
HYDROCORTISONE+MICONAZOLE NITRATE CR.EXT.US (2+1)% 15 G KOYTIA 2
FUSIDIC ACID+BETAMETHASONE 2%+0,1%(W/W) x30GR CREAM ΚΟΥΤΙΑ  5
ISOSORBIDE DINITRATE SUB.TAB 5MG/TABx40 ΚΟΥΤΙ 1
ISOSORBIDE DINITRATE SUB.TAB 10MG/TABx30 ΚΟΥΤΙ 1
BROMAZEPAM TAB 3MG x 30 TAB ΚΟΥΤΙΑ 2
PROPAFENONE HYDROCHLORIDE SR PR.CAP 225MG/CAP x60 ΚΟΥΤΙ 1

                                                                                                                                  

ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

HANSAPLAST EXTREME 80X6 ΚΩΔ.48602 ΤΕΜΑΧΙΑ 10
3-WAY STOP COCK ΤΕΜΑΧΙΑ 5
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 15 KOYTI 1
ΣΥΡΙΓΓΕΣ  2,5 ML 23G ΤΕΜΑΧΙΑ 50
ΣΥΡΙΓΓΕΣ  5 ML 23G ΤΕΜΑΧΙΑ 50
ΣΥΡΙΓΓΕΣ  10 ML 23G ΤΕΜΑΧΙΑ 50
ALMORA SACHETS ΚΟΥΤΙA  2
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΟΖ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΚΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΑ  6
TEAR NATURAL MONODOSE COL. KOYTIA  2
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ (40Χ60) 5KG ΠΑΚΕΤΑ 12
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 10x8cm Χ5 ΤΕΜΑΧΙΑ 100(ΚΟΥΤΙΑ 20)
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 5x7cm Χ5 ΤΕΜΑΧΙΑ 100(ΚΟΥΤΙΑ 20)
STERI STRIP (R1547-12) 6x12x100mm TEMAXIA 24(2 ΚΟΥΤΙΑ)
STERI STRIP (R 1546-12) 10x6x100mm TEMAXIA 36(3 ΚΟΥΤΙΑ)
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6 cm TEMAXIA 20
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 8 cm TEMAXIA 20
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10cm TEMAXIA 20
ΟΞΥΖΕΝΕ 1 ΛΙΤΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 2
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 21Χ25 1 ΚΙΛΟ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
ΡΟΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ 60CM ΚΟΥΤΕΣ 2(12 ΡΟΛΑ Η ΜΙΑ)
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ 36Χ40 ΤΕΜΑΧΙΑ 60
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ 15Χ30 ΤΕΜΑΧΙΑ 60
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ 15Χ15 ΤΕΜΑΧΙΑ 60
ΒΑΜΒΑΚΙ 70 GR TEMAXIA 10
ΡΑΜΜΑΤΑ ETHILON REF W1621T ΚΟΥΤΙ 1
ΡΑΜΜΑΤΑ ETHILON REF W1616T ΚΟΥΤΙ 1
ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ (MEDIUM) TEMAXIA 2
 ΤΕΜΑΧΙΟ 1
ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ (LARGE) TEMAXIΟ 1
ΤΕΜΑΧΙΟ 1
ΣΤΙΚ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 5