ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                       

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ και site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 28/07/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                            Αριθμ. Πρωτ. : 305/1761

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                        

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση ραφιών DEXION», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 3.500,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 08/08/2022.

 

 

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την «Προμήθεια και Τοποθέτηση ραφιών DEXION», σε ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής , σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ010459233, 27/04/2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’ αρ. πρωτ. 25/2945, 26/04/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΤΙΦ469Η3Π –7O9)
  • Την απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. που ενέκρινε το Πρωτογενές αίτημα στην 16Η συνεδρίαση της

            07/04/2022 με θέμα 7.6 σύμφωνα με το απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης.              

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤHΣ ΠΡΟMΗΘΕΙΑΣ:

Αντικείμενο είναι η Προμήθεια και Τοποθέτηση ραφιών DEXION. Τα ράφια θα τοποθετηθούν  περιμετρικά των χώρων,  με διαστάσεις  όπως αποτυπώνονται  στα επισυναπτόμενα  σχέδια κάτοψης  και με τις  παρακάτω  προδιαγραφές:

  1. Για το αρχείο του τμήματος Προσωπικού 26 μέτρα, σε ύψος 240 cm και πλάτος 35cm, με 6 ράφια ανά στήλη.
  2. Για αποθηκευτικό χώρο 5 μέτρα μήκος σε ύψος 300cm, πλάτος 61cm και 4 ράφια ανά στήλη.

συγκεκριμένων προδιαγραφών όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών, με σκοπό την κατασκευή ραφιών για την αρχειοθέτηση των εγγράφων του τμήματος Προσωπικού του Ο.Α.Κ.Α.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

Χρονοδιάγραμμα:

Η Προμήθεια των ειδών θα πρέπει  να ολοκληρωθεί  σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε εργασίμων ημερών  από την υπογραφή της Σύμβασης.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 4.340,00€ με ΦΠΑ).

 Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι Τεχνικές και οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  το αργότερο έως 08/08/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα (09.08.2022 ώρα 11:30). Στις  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 305/1761. Οικονομικές  προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης,  δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες: 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί θεμάτων της σχετικής προσκλήσεως αρμόδια είναι η κα Ελένη Μαλανδράκη, τηλέφωνο 210 6834773.

 

 

                                                                              Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                          Νικόλαος Καστόρας

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1761

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ)

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην προμήθεια, μεταφορά,  συναρμολόγηση και τοποθέτηση   συστημάτων  μεταλλικών  ραφιών  αρχειοθέτησης  ενδεικτικού  τύπου  Dexion,  για τις ανάγκες της οργάνωσης των αρχείων  του Σταδίου.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας,  υψηλής αντοχής, καινούργια, χωρίς φθορές και ελαττώματα.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να είναι από χάλυβα ψυχρής έλασης βαμμένα ηλεκτροστατικά,  χρώματος γκρι.

Τα ράφια θα τοποθετηθούν  περιμετρικά των χώρων,  με διαστάσεις  όπως αποτυπώνονται  στα επισυναπτόμενα  σχέδια κάτοψης  και με τις  παρακάτω  προδιαγραφές:

Ύψος 200 cm. 

Πλάτος ραφιών:

30 cm   για  τα αρχεία  Νο 1 , 2  και

 61 cm για το αρχείο  Νο3.

Αριθμός ραφιών ανά ύψος  5 (όψεις στο σκαρίφημα).

 
   

Για επιπλέον σταθερότητα των ραφιών, θα γίνει στήριξη αυτών  και στον τοίχο µε φυτευτά  βύσµατα  Φ 10χιλ. και ανάλογα  στριφώνια.

ΟΨΕΙΣ

 

ΚΑΤΟΨΗ   Ι

 
   

ΚΑΤΟΨΗ  II

 

 

 
   

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές.   Πριν την κατασκευή θα πρέπει να ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου από τον Ανάδοχο του έργου,  έτσι  ώστε οι κατασκευές  να  είναι συμβατές με τις διαστάσεις των  διατιθέμενων  χώρων. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

Για την εκτίμηση και κοστολόγηση του έργου οι ενδιαφερόμενοι εάν επιθυμούν, μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους που θα γίνει η τοποθέτηση των ραφιών  κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών  να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.

Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Η προσφορά θα αναφέρεται στο κατ’ αποκοπή τίμημα  που θα  περιλαμβάνει  όλες  τις  δαπάνες  για  την προμήθεια των  απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών (κολώνες, ράφια, πλαϊνά, κομβοελάσματα, βίδες – παξιμάδια, πέλματα, κτλ), καθώς και τις εργασίες   για την πλήρη και  έντεχνη  κατασκευή και παράδοση του έργου.

Ο προμηθευτής δεσμεύεται με εγγύηση καλής λειτουργίας και ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά των ραφιών, τουλάχιστον για δύο (2) έτη.

Ο χρόνος παράδοσης για την προμήθεια και τοποθέτηση  των ραφιών  δεν μπορεί να υπερβεί  τις 15 εργάσιμες  ημέρες  από την υπογραφή της σύμβασης.