ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 15/07/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                            Αριθμ. Πρωτ. : 524/3515

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                               

 

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια και μεταφορά 75.000 κιλών Υποχλωριώδους Νατρίου 13-14% σε δεξαμενές 1200-1250 κιλών», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ,

και καταληκτική ημερομηνία την 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:30.

 

 

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια Χημικών με τίτλο «Προμήθεια και μεταφορά 75.000 κιλών Υποχλωριώδους Νατρίου 13-14% σε δεξαμενές περίπου 1200 κιλών » σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ010943225, 15/07/2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/5610,  15/07/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9Η0Τ469Η3Π-Α47).
  • Την 24η Συνεδρίαση Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. της 14ης Ιουλίου 2022 με θέμα 6.3.

 

Αντικείμενο της Προμήθειας:

Αντικείμενο της Προμήθειας είναι η κάλυψη έκτακτων και άμεσων ανάγκων Προμήθειας Υποχλωριώδους Νατρίου για την λειτουργία του Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α. .

 

 

Χρονοδιάγραμμα:

Η προμήθεια πρόκειται να ολοκληρωθεί μεχρις της καλύψεως όλης της ποσότητας των 75.000 κιλών.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 37.200,00€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την επι μέρους παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 22/07/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (25.07.2022 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 524/3515.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της Προμήθειας. Προσφορές για τμήματα της Προμήθειας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

 

Πληροφορίες:        

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί της Προμήθειας των Χημικών, αρμόδιος είναι ο κ. Γ. Αμπατζής,

τηλ. 210 68 68 431  και ο κ. Φάνης Θεοφάνης,  τηλ. 210 68 50 200.

 

 

                                                                                                             Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                       Νικόλαος Καστόρας

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.  
1 ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ 13-14% σε δεξαμενές 1200-1250 κιλών

 

75.000,00 κιλά  

 

 

 

Ειδικές επισημάνσεις:

Τα υπο προμήθεια είδη θα παραδίδονται από τον Προμηθευτή στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο και σε ποσότητες που θα καθορίζονται από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες του Κολυμβητηρίου.

Η προμήθεια των παραπάνω θα γίνεται τμηματικά σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως αυτό θα προσδιορίζεται εγγράφως από το Τμήμα Προμηθειών.

Η μεταφορά έως το Κολυμβητήριο θα γίνεται με μέσα και έξοδα του αναδόχου χωρίς να θεμελιώνεται με αυτό οποιαδήποτε επί πλέον οικονομική απαίτηση. 

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που λαμβάνει γνώση για την παραγγελία η ανάδοχος εταιρεία.

Τα προϊόντα θα παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες που προσδιορίζονται στον παραπάνω πίνακα.

Οι καθυστερήσεις που τυχόν δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου θα ελέγχονται από την αναθέτουσα και θα αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις.

Εάν ζητηθούν από το Ο.Α.Κ.Α ποσότητες επί πλέον των αναφερομένων η εταιρεία υποχρεούται να τις προσφέρει στις τιμές που θα περιλαμβάνει η οικονομική της προσφορά.

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να παράγονται σε πιστοποιημένες κατά ISO 9001-2008 μονάδες παραγωγής και ιδιαίτερα να είναι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1 β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961Β’ /94) Υπ. Απόφαση το Π.Δ. 205/2001 και των Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 , όπως και να διαθέτουν αριθμό καταχώρησης από την διεύθυνση πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων του ΓΧΚ σύμφωνα με την ΚυΑ 1233/91 και 172/92 ( ΦΕκ277/Β/20.4.1 992) όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 918/96 (ΦΕΚ534/Β/30.6.1997) , ή να είναι σύμφωνα με άλλη νόμιμη έγκριση ευρωπαϊκού ή διεθνούς οίκου αναφορικά με την νόμιμη

κυκλοφορία /διάθεση.

Επίσης τα ζητούμενα από την Υπηρεσία απολυμαντικά- βιοκτόνα προϊόντα , ως χημικά προϊόντα και εφόσον διατίθενται στην ελληνική αγορά , πρέπει να είναι ταξινομημένα και να είναι επισημασμένα , σύμφωνα με τον CLP, 1272/2008/EK για τις ουσίες και την ΑΧΣ 265/2002 για τα μείγματα . Επίσης να διαθέτουν ετικέτα σύμφωνα με την νομοθεσία ως εξής : α) αναγραφή συγκεκριμένων φράσεων , ιδιοτήτων κ.λ.π. β) αναγραφή συμβόλων γ) συγκεκριμένες διαστάσεις ετικέτας και συμβόλων ανάλογα με τον όγκο του περιέκτη. Για τα βιοκτόνα σκευάσματα να υπάρχουν μελέτες αποτελεσματικότητας (efficacy tests )και η καταχώρησή τους να είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στο υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .

Σκευάσματα ή χημικές ουσίες που θεωρούνται βιοκτόνα θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη άδεια από τον ΕΟΦ (εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση και αρ. πρωτοκ.αίτησης)

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι  πρέπει να διαθέτουν τα  ανάλογα πιστοποιητικά  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τις μεταφορές επικίνδυνων φορτίων και χημικών προϊόντων (σύμφωνα με ADF και ECHA).

Οι υποψήφιοι   ανάδοχοι   θα   πρέπει  να   διαθέτουν     ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  το οποίο  θα είναι εναρμονισμένο με τους κανονισμούς REACH 1907/2006/EK,CLP 1272/2008/EK και 453/2010/ΕΚ.

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Υ.Α. 195/2002) ένα  Δελτίο       Δεδομένων  Ασφαλείας  πρέπει να  περιλαμβάνει  τα  ακόλουθα  στοιχεία:

Στοιχεία της ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρείας.

Σύσταση /στοιχεία για τα συστατικά.

Προσδιορισμό των κινδύνων.

Πρώτες βοήθειες.

Μέτρα για καταπολέμηση πυρκαγιάς ή αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης.

Χειρισμό και Αποθήκευση.

Έλεγχο της Έκθεσης στο προϊόν και ατομική προστασία.

Φυσικές και χημικές ιδιότητες.

Σταθερότητα και  αντιδρασιμότητα .

Τοξικολογικά στοιχεία.

Οικολογικά στοιχεία.

Στοιχεία σχετικά με διάθεση/εξάλειψη, μεταφορά, κανονιστικές διατάξεις.

 

Επίσης επιθυμητό θα ήταν να υπάρχει σε όλα τα παραπάνω αναφερόμενα χημικά προϊόντα η καταχώρησή τους στο νέο σύστημα , το οποίο ονομάζεται ” σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης για την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών ουσιών Globally Harmonized System (GhS)” (Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα) το οποίο ασχολείται με την ταξινόμηση των χημικών ουσιών , με τους τύπους των κινδύνων και προτείνει εναρμονισμένα στοιχεία επισήμανσης κινδύνου , συμπεριλαμβανομένων των ετικετών , τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και αποσκοπεί στην εξασφάλιση ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους φυσικούς κινδύνους και την τοξικότητα από χημικές ουσίες είναι διαθέσιμες ώστε να ενισχυθεί η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος κατά τον χειρισμό , τη μεταφορά και τη χρήση αυτών των χημικών ουσιών . Η GHS επιπλέον παρέχει μια βάση για την εναρμόνιση των κανόνων και κανονισμών σχετικά με τις χημικές ουσίες σε εθνικό περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί σημαντικό παράγοντα και για τη διευκόλυνση των προμηθευομένων χημικών ουσιών – υλικών .

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται με πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής , μετά από μακροσκοπικό έλεγχο και δειγματοληψία.