ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                       

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                   Ανάρτητεο στο site OAKA

Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                          Μαρούσι, 11/07/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                     Αριθμ. Πρωτ. : 334//1764

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                        

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την

Προμήθεια και Μεταφορά Ειδικής Κατασκευής 3 Βάθρων για τις ανάγκες Απονομών Αθλητών Α.με.Α»,

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά  βάσει τιμής .

Προϋπολογισμού 2.800,00€ πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 21/07/2022.

 

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την «Προμήθεια και Μεταφορά Ειδικής Κατασκευής 3 Βάθρων με ηλεκτροστατική βαφή, για τις ανάγκες Απονομών Αθλητών Α.με.Α», σε ανάδοχο, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά  βάσει τιμής, σύμφωνα με:

Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το υπ’αρ.22REQ010476600, 03/05/2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.

Την υπ’ αρ. πρωτ. 25/3044, 28/04/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 65Ζ9469Η3Π-477).

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Αντικείμενο του έργου είναι η Κατασκευή, Προμήθεια και Μεταφορά Ειδικής Κατασκευής 3 Βάθρων με ηλεκτροστατική βαφή, για τις ανάγκες Απονομών Αθλητών Α.με.Α στο Ο.Α.Κ.Α.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1764  ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

(Κατασκευή βάθρου απονομών για ΑμεΑ)

Η παρούσα περιγραφή  αφορά την προμήθεια και την μεταφορά  ειδικής κατασκευής βάθρου  για τις ανάγκες απονομών αθλητών   ΑμεΑ. 

Αφορά κατασκευή αποτελούμενη από τα παρακάτω τεμάχια  με τις αντίστοιχες διαστάσεις (όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο).

200 Χ 200 cm ύψους 10 cm τρία ανεξάρτητα   τεμάχια.

Δύο ράμπες διαστάσεων  150 Χ 200 cm.

Το κάθε βάθρο θα πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής,  κατασκευασμένο από μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό,  με πρόσοψη από PVC ή άλλο ελαφρύ σταθερό  υλικό,  χρώματος   επιλογής της υπηρεσίας.  Το βάρος  του κάθε βάθρου θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα εύκολης μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού.

Τα μεσαία βάθρα θα έχουν διαστάσεις 200Χ200 cm με  ύψος 10 cm.

Οι  ράμπες θα είναι πλάτος 200 cm, με το κεκλιμένο επίπεδο αυτής στα 150cm.

Το δάπεδο των βάθρων θα καλυφθεί με μοκέτα χρώματος μπλε/ραφ,  επαγγελματικής  χρήσης,   πάχους 6 mm,   με  βάρος  τουλάχιστον 1000 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Η μοκέτα  θα σταθεροποιηθεί περιμετρικά σε κάθε  βάθρο  με γωνιακά προφιλ αλουμινίου. Για την ασφαλή και σταθερή τοποθέτηση των βάθρων μεταξύ τους,  θα τοποθετηθούν ανά δύο βάθρα  ενωτικά προφίλ αλουμινίου σε δύο σημεία αυτών.

 

Γενικοί όροι:

  • Πριν από την έναρξη των εργασιών ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία δείγματα των υλικών που θα εφαρμόσει για τον έλεγχο και την έγκριση της ποιότητάς τους.
  • Ο Ανάδοχος θα πρέπει να  δώσει ιδιαίτερη μέριμνα ώστε  όλη  η  κατασκευή να είναι στιβαρή, με υψηλή αντοχή σε φορτία και χτυπήματα.
  • Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν  θα πρέπει  να είναι καινούργια,  αρίστης ποιότητας και  χωρίς ελαττώματα.
  • Σημειώνεται ότι  τυχόν ελάττωμα που θα διαπιστωθεί σε κάποιο τμήμα  των κατασκευών, το τμήμα αυτό θα απορρίπτεται και ο Ανάδοχος θα υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για την ανακατασκευή.
  • Η τιμή της προσφοράς  θα  περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή  τίμημα  για   την προμήθεια των υλικών και μικρούλικών που απαιτούνται,  τις εργασίες  για την έντεχνη κατασκευή του βάθρου  και  την μεταφορά / παράδοση αυτού εντός του ΟΑΚΑ. 
  • Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την  ανάθεση του έργου.

 

Χρονοδιάγραμμα:

Η Κατασκευή, Προμήθεια και Τοποθέτηση θα πρέπει  να ολοκληρωθεί  σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών(15)  από την υπογραφή της Σύμβασης.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (2.800,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 3.472,00€ με ΦΠΑ).

 Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι Τεχνικές και οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  το αργότερο έως 21/07/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα (22.07.2022 ώρα 11:30). Στις  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 334/1764. Οικονομικές  προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 334/1764, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:  

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί θεμάτων της σχετικής προσκλήσεως αρμόδια είναι η κα Ελένη Μαλανδράκη, τηλέφωνο 210 6834773.

 

 

                                                                              Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                          Νικόλαος Καστόρας