ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Ανάρτητεο στο site OAKA
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας Μαρούσι, 06/07/2022
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος Αριθμ. Πρωτ. : 508/2024
ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια και Μεταφορά εβδομήντα (70) πλακών σκυροδέματος για τα κανάλια απορροής ομβρίων υδάτων στον περιβάλλοντα χώρο, στο Ο.Α.Κ.Α.’’, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής . Προϋπολογισμού 1.400,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 18/07/2022.

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την «Προμήθεια και Μεταφορά εβδομήντα (70) πλακών σκυροδέματος για τα κανάλια απορροής ομβρίων υδάτων», σε ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση Ποιότητας-Τιμής , σύμφωνα με:
• Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
• Το υπ’αρ.22REQ010864230, 04/07/2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
• Την υπ’ αρ. πρωτ. 25/5215, 04/07/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΟΤ8469Η3Π-Β54).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Αντικείμενο του έργου είναι η Προμήθεια και μεταφορά εβδομήντα (70) πλακών σκυροδέματος για τα κανάλια απορροής ομβρίων υδάτων, με σκοπό την αντικατάσταση σπασμένων πλακών στον Περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Προμήθεια και μεταφορά 70 τεμαχίων προκατασκευασμένων πλακών οπλισμένου σκυροδέματος για τα κανάλια απορροής ομβρίων υδάτων στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου.
Οι πλάκες θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα πρώτης ποιότητας και υψηλής αντοχής, θα είναι δε όμοιες με τις υπάρχουσες.
Κατά μήκος της μεγάλης πλευράς τους θα έχουν μικρές εγκοπές (σκαρίφημα).
Οι διαστάσεις αυτών θα είναι 57,0 Χ 33,0 cm, με πάχος 6,0 cm.

Χρονοδιάγραμμα:
Η Προμήθεια των ειδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης.

Προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (1.480,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 1.835,20€ με ΦΠΑ).
Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) Τιμολόγιο του αναδόχου.
β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υποβολή Προσφοράς:
Οι Τεχνικές και οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ το αργότερο έως 18/07/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα (19.07.2022 ώρα 11:30). Στις προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 508/2024. Οικονομικές προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 508/2024, ή δεν θα συνοδεύονται από ΔΕΙΓΜΑΤΑ καρεκλών δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Δικαίωμα Συμμετοχής:
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο. Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
Πληροφορίες:
Για οποιαδήποτε πληροφορία επί θεμάτων της σχετικής προσκλήσεως αρμόδια είναι η κα Ελένη Μαλανδράκη, τηλέφωνο 210 6834773.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Νικόλαος Καστόρας