ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                        Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                   Ανάρτητεο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                          Μαρούσι, 24/06/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                     Αριθμ. Πρωτ. : 463/3713

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                        

 

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια και Μεταφορά εβδομήντα (70) καρεκλών γραφείου, στο Ο.Α.Κ.Α.’’, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής . Προϋπολογισμού 14.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 11/07/2022.

 

 

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την «Προμήθεια και Μεταφορά εβδομήντα (70) καρεκλών γραφείου» για τις ανάγκες του Ο.Α.Κ.Α.,  σε ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση Ποιότητας-Τιμής , σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ.22REQ010777270, 20/06/2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’ αρ. πρωτ. 25/4743, 20/06/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9Τ6Σ469Η3Π-3ΘΠ).

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Αντικείμενο του έργου είναι η Προμήθεια και μεταφορά εβδομήντα (70) καρεκλών γραφείου για τις ανάγκες των γραφείων του Ο.Α.Κ.Α.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Κάθισμα γραφείου με ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενο και τροχήλατο, αποτελούμενο από βάση, έδρα, πλάτη, μπράτσα, και τους ειδικούς μηχανισμούς, επενδεδυμένο με ύφασμα με κυψέλες (τύπου aerospace) χρώματος μαύρου.

 • Διαστάσεις ύψος 1100-1200mm, έδρα 480Χ480mm, πλάτη 470Χ570mm με απόκλιση ±50mm.
 • Η βάση του καθίσματος θα είναι μεταλλική χρωμίου πεντακτινωτή, αποτελούμενη από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα του καθίσματος.
 • Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Ο άξονας του καθίσματος θα είναι μεταλλικός χρωμίου διαμέτρου τουλάχιστον Φ50. Μέσα σ’ αυτόν θα κινείται άλλος άξονας, πάνω στον οποίο θα στηρίζεται η έδρα.
 • Με κατάλληλα αντιτριβικά δακτυλίδια (οδηγούς) και τσιμούχες το όλο σύστημα θα λειτουργεί σαν αμορτισέρ αερίου.
 • Το αμορτισέρ θα είναι ασφαλείας, πεπιεσμένου ειδικού αερίου και μέσω αυτού θα επιτυγχάνεται η ρύθμιση του ύψους της έδρας του καθίσματος.
 • Η έδρα και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο.
 • Επί της έδρας και της πλάτης τοποθετείται μαξιλάρι από χυτή πολυουρεθάνη με ανατομικές καμπύλες πάχους 40mm και όχι αφρώδες πολυουεθάνη (αφρολέξ), το οποίο επενδύεται με ύφασμα με κυψέλες (τύπου aerospace) χρώματος μαύρο.
 • Η πλάτη ρυθμίζεται στο ύψος με κοχλία στο κάτω μέρος της πλάτης.
 • Η κλίση της πλάτης ρυθμίζεται με μηχανισμό που βρίσκεται κάτω από τον πάτο του καθίσματος και είναι μοχλός ο οποίος μπορεί να σταθεροποιήσει το κάθισμα σε πολλαπλές θέσεις.
 • Το κάθισμα θα είναι περιστρεφόμενο και θα έχει τη δυνατότητα κίνησης καθ΄ ύψος. Η αυξομείωση θα γίνεται με αμορτισέρ αερίου και η διαδρομή θα είναι περίπου 10-15cm.
 • Ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται με την χρήση μοχλού, ο οποίος θα είναι κάτω από την έδρα. Τα μπράτσα θα είναι ανατομικά και θα συνδέονται κατάλληλα στην έδρα. Θα είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινο σωλήνα φ5cm και θα είναι επιχρωμιωμένα. Θα φέρουν, όπου ακουμπούν τα χέρια, κελύφη από καλουπωτό θερμοπλαστικό υλικό. Τα μπράτσα θα είναι σταθερά και όχι ρυθμιζόμενα.

 

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 με πεδίο εφαρμογής «σχεδιασμό, πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων».

 Τα προϊόντα να φέρουν την σήμανση CE και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και οδηγίες 2006/42/EC, 

EN 1335-1:2000, EN 1335-1/AC:2002, EN 1335-2:2009, EN 1335-3:2009.

 

Προς απόδειξη αυτού να κατατεθούν τα αντίστοιχα επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά.

 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Οι Τεχνικές προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα prospectus και τα αντίστοιχα δείγματα της προτεινόμενης καρέκλας. Τα καθίσματα θα πρέπει να παραδοθούν καινούργια, συναρμολογημένα και έτοιμα προς χρήση ή να συναρμολογηθούν στο ΟΑΚΑ με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.

 

Αποσφράγιση προσφορών

Το  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης,  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 • Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την 12/07/2022  και ώρα 11:30.
 • Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

 

Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

 

α) Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας.

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

Οικονομική προσφορά

Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει:

Την προμήθεια του υλικού και την  μεταφορά  αυτού  σε  χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

 

Κριτήριο ανάθεσης

της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Κ1 Ποιότητα Κατασκευής 40
Κ2 Εμφάνιση 40
Κ3 Εργονομικός Σχεδιασμός –

Αίσθηση Ασφάλειας

20
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                              100%

 

Η βαθμολόγηση του κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς  οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς. 

Το κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :

Τ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+ σ3*Κ3

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.

 

 

Λ = Προσφερθείσα τιμή
Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (Τ)

 

Χρονοδιάγραμμα:

Η Προμήθεια των ειδών θα πρέπει  να ολοκληρωθεί  σε χρονικό διάστημα ενός μηνός  από την υπογραφή της Σύμβασης.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 17.360,00€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι Τεχνικές και οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  το αργότερο έως 11/07/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα (12.07.2022 ώρα 11:30). Στις  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 463/3713. Οικονομικές  προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 463/3713,  ή δεν θα συνοδεύονται από ΔΕΙΓΜΑΤΑ καρεκλών δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες: 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί θεμάτων της σχετικής προσκλήσεως αρμόδια είναι η κα Αλεξία Ζώη,

τηλ. 210 68 68 142 & 210 68 68 102.

 

 

                                                                              Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                     Νικολαος καστορασ