ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              Αναρτητέο στην Διαύγεια

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 23/06/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                            Αριθμ. Πρωτ. : 425/1796

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                               

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Γαλβανιζέ Τραπεζοειδούς Λαμαρίνας στην οροφή αποθήκης υλικών, στο Ο.Α.Κ.Α.’’, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 04/07/2022

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση γαλβανιζέ Τραπεζοειδούς Λαμαρίνας του Ο.Α.Κ.Α.» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ010688908, 05/06/2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’ αρ. πρωτ. 25/4255, 02/06/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΜΩΔ469Η3Π-249).

 

 

1.

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 170m2  

 

 

Αντικείμενο Έργου:

Αντικείμενο του έργου είναι η Προμήθεια και Τοποθέτηση Λαμαρίνας στην οροφή Αποθήκης Υλικών

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(Προμήθεια και τοποθέτηση λαμαρίνας στην οροφή αποθήκης υλικών)

 

Το  Ολυμπιακό Στάδιο επιθυμεί τη προμήθεια και τοποθέτηση λαμαρίνας γαλβανιζέ, τραπεζοειδούς διατομής στην οροφή αποθήκης υλικών του Σταδίου (εσωτερική επένδυση)  η οποία θα προστατέψει τον χώρο από σκόνες, νερά και άλλες φερτές ύλες.

Η αποθήκη βρίσκεται κάτω από τις κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου και έχει κεκλιμένη οροφή.  Η συνολική επιφάνεια αυτής  είναι περίπου 170 m2  και θα καλυφθεί από γαλβανιζέ, τραπεζοειδή λαμαρίνα,  πάχους

1mm , η οποία θα τοποθετηθεί με ανάρτηση από την οροφή. Η κατασκευή θα είναι όμοια με την οροφή της  παραπλεύρως  υφιστάμενης αποθήκης.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο  χώρο που θα γίνουν οι εργασίες  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
  2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
  3. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου
  4. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
  5. Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι:

“Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία  και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση του έργου  που  αναφέρεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή,   τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα”.

  1. Στο κατ΄ αποκοπή τίμημα της προσφοράς θα   περιλαμβάνονται  τόσο οι  δαπάνες για την προμήθεια των  απαιτούμενων αρίστης ποιότητας υλικών,  όσο και της απαιτούμενης εργασίας εργατοτεχνιτών για την πλήρη και  έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου.

 

Οικονομική προσφορά

Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει:

Την προμήθεια του υλικού, την  μεταφορά  και  τοποθέτηση  αυτού  σε  χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

 

Χρονοδιάγραμμα:

Οι εργασίες θα πρέπει  να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (5.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 6.200,00€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 04/07/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (05.07.2022 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 425/1796.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

 

Πληροφορίες:                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί των Εργασιών καθώς και η επίδειξη των χώρων αρμόδιοι είναι η κα Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210 68 34 773.

 

 

                                                                                                         Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικολαος καστορασ