ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              Αναρτητέο στην Διαύγεια

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 22/06/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                            Αριθμ. Πρωτ. : 424/1787

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                               

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια και μεταφορά στο Ο.Α.Κ.Α. δέκα(10) τεμαχίων παγκακίων σκυροδέματος οπλισμένου’’, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 4.500,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 04/07/2022 ώρα 14:30

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο «Προμήθεια και μεταφορά δέκα(10) παγκακίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων περίπου 200Χ50Χ50cm» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ010688907, 05/06/2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/4259,  02/06/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΖΥ4469Η3Π-Ω3Λ).

 

 

 

 

1

Προμήθεια και Μεταφορά στο Ο.Α.Κ.Α. Παγκακίων οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων περίπου 200Χ50Χ50 cm   

10 ΤΕΜΑΧΙΑ

 

 

Αντικείμενο Έργου:

Προμήθεια και Μεταφορά στο Ο.Α.Κ.Α. Παγκακίων οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1787

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ )

 

       Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και μεταφορά στο Ολυμπιακό Στάδιο  10  καθιστικών πάγκων  σκυροδέματος με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Προκατασκευασμένοι πάγκοι από συμπαγές σκυρόδεμα υψηλής αντοχής χωρίς πλάτη (ενδεικτική εικόνα),  καλουπωμένα σε μεταλλότυπο  με προσεκτικά επιλεγμένα αδρανή και οπλισμό από χαλύβδινο πλέγμα.

Οι διαστάσεις αυτών θα είναι  200Χ50Χ45 cm (ΜχΠχΥ), το βάρος περίπου 360 kg έκαστο  και σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας από δειγματολόγιο χρωμάτων (RAL).

Θα τοποθετηθούν εντός του Ολυμπιακού Σταδίου, επικαθήμενα  σε συγκεκριμένες θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

 
   

 

Χρονοδιάγραμμα:

Το Έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δύο(2) μηνών, από την υπογραφή της Σύμβασης.

 

 

Οικονομική προσφορά

Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει:

Την προμήθεια των  καθιστικών, την  μεταφορά  και  τοποθέτηση αυτών  στα σημεία του Σταδίου που θα υποδειχθούν  από την υπηρεσία

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (4.500,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 5.580,00€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 04/07/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (05.07.2022 ώρα 10:30, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 424/1787

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

 

Πληροφορίες:                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι των Εργασιών καθώς και ενδεχόμενη επίδειξη των χώρων αρμόδιοι είναι η κα Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210 68 34 773.

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικολαος καστορασ