ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              Αναρτητέο στην Διαύγεια

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 22/06/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                            Αριθμ. Πρωτ. : 426/1799

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                               

 

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια και μεταφορά ελαστικού δαπέδου γυμναστηρίου στο Κολυμβητήριο Ο.Α.Κ.Α.’’, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 04/07/2022

 

 

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο «Προμήθεια και Μεταφορά Ελαστικού Δαπέδου Γυμναστηρίου Στο Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α.» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ010688909, 05/06/2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/4254,  02/06/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΖ1Ω469Η3Π-09Ν).

 

 

 

 

 

 

1.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α) ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,2m ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 8mm

β) ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ

γ) ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ, ΚΡΟΥΣΗ, ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΑ.

δ) ΒΑΡΟΣ 7.70 kgr/m2

 

 

 

 

           140 τρέχοντα ΜΕΤΡΑ

 

Αντικείμενο Έργου:

Αντικείμενο του έργου είναι η Προμήθεια και Μεταφορά νέου Ελαστικού Δαπέδου για την επιδαπέδια κάλυψη του Γυμναστηρίου στο Κολυμβητήριο του Ο.ΑΚ.Α.

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1799

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΔΑΠΕΔΟΥ )

 

       Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και μεταφορά 140 μέτρων  αθλητικού δαπέδου από καουτσούκ στο Ολυμπιακό Στάδιο,  για την κάλυψη του  γυμναστηρίου  του Κολυμβητηρίου,  με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Δάπεδο από  καουτσούκ  σε ρολό  SBR,  χρώματος μαύρου,  με  χρωματισμένους μπλέ  κόκκους από EPDM,  πάχους 8 mm,  πλάτους 120 cm και βάρους 7,70 kg/m2 .

Θα πρέπει να είναι αντιολισθητικό και αντιστατικό για βαριά χρήση, με μεγάλη αντοχή σε συμπίεση, τριβή,  κρούση και σχισίματα.

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί σε χώρο του Σταδίου μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας με την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ.

 

Οικονομική προσφορά

Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει:

Την προμήθεια του υλικού, την  μεταφορά  και  παράδοση  αυτού  σε  χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

 

Προσκόμιση δείγματος από τους Διαγωνιζόμενους

       Οι  ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται μαζί με την προσφορά  να προσκομίσουν δείγμα του προσφερόμενου υλικού, συμπεριλαμβανομένων  και των πιστοποιήσεων  αυτού.

 

 

Χρονοδιάγραμμα:

Οι εργασίες θα πρέπει  να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα δέκα (15) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (3.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 3.720,00€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 04/07/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (05.07.2022 ώρα 11:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 426/1799.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

 

Πληροφορίες:                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί των Εργασιών καθώς και ενδεχόμενη επίδειξη των χώρων αρμόδιοι είναι η κα Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210 68 34 773.

 

 

                                                                                                         Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικολαος καστορασ