ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                         Αναρτητέο στo ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΕΥΓΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                   Ανάρτητεο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                           Μαρούσι, 22/06/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                      Αριθμ. Πρωτ. : 423/1765

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                        

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Αισθητική Αναβάθμιση της Εισόδου του Ολυμπιακού Σταδίου στην Πύλη «Α»’’, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 8.300,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 04/07/2022 ώρα 14:30.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο «Αισθητική Αναβάθμιση της Εισόδου του Ολυμπιακού Σταδίου στην Πύλη «Α»  σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ.22REQ010688906, 05/06/2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/4257,  02/06/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΒΚΠ469Η3Π-6ΩΣ).

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.      ΠΡΟΥΠΟΛ. ΤΙΜΗ

Διαμόρφωση της νησίδας στην είσοδο Α.

Περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :

 1. Απομάκρυνση ελιάς με την βάση της και Αποκατάσταση του δαπέδου.
 2. Κατασκευή βάσης έδρασης ιστών σημαιών.
 3. Επισκευή τριών ιστών σημαιών, βάψιμο και τοποθέτηση τους στη βάση (χρήση γερανού).
 4. Κατασκευή βάσης για έδρασης του γλυπτού «Σπύρος Λούης» και μεταφορά αυτού με τα κατάλληλα μέσα. πλέον ΦΠΑ      1              ΕΡΓΟ      8.300,00€

 

                       Αντικείμενο Έργου:

Αντικείμενο του έργου είναι η Διαμόρφωση της Νησίδας στην Είσοδο «Α» του Ο.Α.Κ.Α.

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1765

(Αισθητική αναβάθμιση  της εισόδου του Σταδίου στην Πύλη Α)

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται για το έργο: «Αισθητική αναβάθμιση  της εισόδου του Σταδίου στην Πύλη Α».

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανάπλασης στην νησίδα της κεντρικής  εισόδου  του Σταδίου, που έχουν στόχο να δημιουργηθεί ένας νέος καλαίσθητος χώρος,  προσφέροντας  μια εικόνα ευχάριστη για τους επισκέπτες του Ολυμπιακού Σταδίου.

Για το σκοπό αυτό θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

 1. Προσεκτική απομάκρυνση ενός ελαιόδεντρου το οποίο θα μεταφυτευθεί σε άλλο σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
 2. Καθαίρεση της βάσης του ελαιόδενδρου  και αποκατάσταση της επιφάνειας του εδάφους με κυβόλιθους όμοιους με τους υφιστάμενους, ώστε η επιφάνεια να είναι ομοιόμορφη και ενιαία.

Για την αποκατάσταση της επιφάνειας  θα προηγηθεί κατασκευή υπόβασης  με προϊόντα εκσκαφών σε μία στρώση   πάχους 10 cm  πάνω σε ισοπεδωμένο και συμπυκνωμένο έδαφος.  Πάνω από την  υπόβαση θα κατασκευαστεί  στρώση  βάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10-15cm.

Θα ακολουθήσει  διάστρωση  τσιμεντοκονίας πάχους  5cm σε όλη την επιφάνεια για την  τοποθέτηση των κυβόλιθων (κολυμπητά) και  στην συνέχεια αρμολόγηση αυτών με αραιή τσιμεντοκονία. Πριν  στεγνώσει η τσιμεντοκονία  θα γίνει  επιμελής  καθαρισμός της  επιφάνειας.

 1. Κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, διαστάσεων  περίπου  500Χ100Χ90 cm , για την τοποθέτηση  τριών ιστών σημαιών.

Η βάση  έδρασης  των ιστών,  θα  κατασκευαστεί   από οπλισμένο  σκυρόδεμα με εκσκαφή του εδάφους  σε βάθος τουλάχιστον 50 cm από την επιφάνεια των κυβόλιθων  και σε ύψος  40cm άνωθεν αυτής (σύνολο 90 cm).

Μέσα στη βάση και για την στήριξη των ιστών,  θα ενσωματωθούν οι κατάλληλοι  κλωβοί  αγκύρωσης με 8  μπουλόνια  στήριξης από χάλυβα υψηλής αντοχής,  με σπείρωμα  στο πάνω άκρο,  για την τοποθέτηση των  περικοχλίων σύσφιξης της πλάκας έδρασης  των  υφιστάμενων  ιστών.

 1. Επισκευή  των υφιστάμενων  ιστών σημαιών όπου απαιτείται και φινίρισμα, καθάρισμα αυτών πριν από την τοποθέτησή τους.
 2. Προσεκτική μεταφορά και τοποθέτηση  του αγάλματος «Σπύρου Λούη» που βρίσκεται στο Κεντρικό Στάδιο σε νέα θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.   Προς τον σκοπό αυτό θα   διαμορφωθεί  επίπεδη επιφάνεια έδρασης  με αποξήλωση των κυβόλιθων όπου απαιτείται και αποκατάσταση αυτών  περιμετρικά της βάσης μετά την τοποθέτηση του αγάλματος.  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

 1. Η επιλογή της θέσης των παραπάνω κατασκευών θα γίνει μετά από έλεγχο για  τυχόν υφιστάμενα  ηλεκτρολογικά  δίκτυα, καθώς δεν υπάρχουν σχετικά σχέδια.
 2. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνουν οι εργασίες  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας  και την κατάλληλη σήμανση που προβλέπονται από την νομοθεσία για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και των διερχομένων πολιτών.
 4. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται  σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
 5. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
 6. Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι:

“Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία  και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση του έργου  που  αναφέρεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή,   τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα”.

 1. Στο  κατ΄αποκοπή τίμημα της προσφοράς θα   περιλαμβάνονται  όλες οι  δαπάνες για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών, τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις  με τα  κατάλληλα μηχανήματα  (ανυψωτικό, φορτηγό, κτλ)  για την ασφαλή μεταφορά και τοποθέτηση  των ιστών, του αγάλματος και του ελαιόδεντρου, καθώς και όλων των απαιτούμενων εργασιών  εν γένει για την πλήρη και  έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου.

 

Χρονοδιάγραμμα:

Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (8.300,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 10.292,00€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 04/07/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (05.06.2022 ώρα 12:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 423/1765.

 

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:  

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί των Εργασιών καθώς και ενδεχόμενη επίδειξη των χώρων αρμόδιοι είναι η κα Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210 68 34 773.

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ