ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                         Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                   Ανάρτητεο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                           Μαρούσι, 20/06/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                      Αριθμ. Πρωτ. : 447/2006

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                         22PROC010773276 ΑΔΑΜ

                                                                                                     9ΕΘΧ469Η3Π-51Κ ΑΔΑ

 

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Μετατροπή του κυκλικού επιδαπέδιου φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο (δίπλα στην Φοντάνα) σε παρτέρι με ελιά και τσιμεντένιο καθιστικό με επιφάνεια διαμόρφωσης περίπου 50m2», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την εισήγηση 447/2006 του τμήματος Δομικών Έργων του Ο.Α.Κ.Α., Προϋπολογισμού 5.200,00€ πλέον ΦΠΑ

 

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο «Μετατροπή του κυκλικού επιδαπέδιου φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο (δίπλα στην Φοντάνα) σε παρτέρι με ελιά και τσιμεντένιο καθιστικό με επιφάνεια διαμόρφωσης περίπου 50m2» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ.22REQ010730063, 10/06/2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/4516,  09/06/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΙΘΟ469Η3Π-ΧΨΥ ).

Αντικείμενο Έργου:

Αντικείμενο του έργου είναι η κατάργηση του κυκλικού επιδαπέδιου φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο λόγω επανειλημμένων προβλημάτων με την θραύση κρυστάλλων και την στήριξη αυτών

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

(Μετατροπή του κυκλικού επιδαπέδιου φωτισμού του περιβάλλοντος χώρου σε παρτέρι).

 

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι η περιγραφή  των εργασιών για την κατάργηση του επιδαπέδιου φωτισμού σχήματος κύκλου που βρίσκεται στον  Περιβάλλοντα χώρο του  Σταδίου,  συνολικής  επιφάνειας   περίπου  50 m2 και μετατροπή αυτού σε παρτέρι.

                Η υφιστάμενη κατασκευή  αποτελείται  από  φωτιστικά που είναι τοποθετημένα στο έδαφος, μέσα σε τσιμεντένιες  τάφρους  βάθους 30 cm.

Οι τάφροι καλύπτονται από υαλοπίνακες οι  οποίοι εδράζονται περιμετρικά σε μεταλλικά πλαίσια – πατούρες.

Αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι παρακάτω:

 1. Αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των υαλοπινάκων.
 2. Απεγκατάσταση  και απομάκρυνση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που βρίσκεται εντός της τάφρου.
 3. Καθαίρεση των βάσεων στήριξης των  υαλοπινάκων.
 4. Καθαίρεση του πυθμένα της τάφρου από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 5. Μεταφορά των υλικών αποξήλωσης και καθαιρέσεων αυστηρά  σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές.
 6. Σκάψιμο και εξυγίανση του εδαφικού υλικού έως το βάθος των 100 cm από την επιφάνεια.
 7. Κατασκευή καθιστικού από οπλισμένο σκυρόδεμα  (τσιμεντένιο τοιχίο) σε όλο το μήκος  περιμετρικά του σκάμματος  (περίπου 22 μέτρα),  διαστάσεων (ΥΧΠ)  40Χ45 cm.
 8. Προμήθεια κηπευτικού χώματος  για την πλήρωση  της τάφρου (έως 10 cm από την στάθμη του τοιχίου) και διάστρωση αυτού με ελαφρά συμπύκνωση.
 9. Κατασκευή υπόγειου  δικτύου  άρδευσης για αυτόματο πότισμα  διατομής Φ20,  σε συνολικό  μήκος  περίπου 70 m .
 10. Εγκατάσταση  υποδομής καλωδίωσης  (σωληνώσεις,  κανάλια κ.λπ.)  για την τοποθέτηση  φωτιστικών σωμάτων.

Γενικά

 • Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνουν οι εργασίες  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 • Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε  όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά  και των επισκεπτών που κυκλοφορούν καθημερινά στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου.
 • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και η απόρριψη των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου.
 • Σε περίπτωση, που κατά την  κρίση της Υπηρεσίας, οι ανεπίχριστες εμφανείς επιφάνειες  του σκυροδέματος  δεν είναι αισθητικά άψογες,  ο ανάδοχος υποχρεούται στην επίχρισή τους με τσιμεντοκονίαμα  και  προσθήκη  ειδικών συγκολλητικών  ρητινών (τύπου π.χ. REVINEX),  σε όποια έκταση απαιτείται για την αποκατάσταση της αισθητικής  αυτών.

Οικονομική προσφορά

Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή τίμημα  για όλες  τις εργασίες και την  προμήθεια των  υλικών  που αναφέρονται  στην παρούσα τεχνική περιγραφή,   καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

 

 

Χρονοδιάγραμμα:

Το Έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δέκα (15) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (5.200,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 6.448,00€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 30/06/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (01.07.2022 ώρα 10:30, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 447/2006.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

 

Πληροφορίες:  

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι των Εργασιών καθώς και ενδεχόμενη επίδειξη των χώρων αρμόδιοι είναι η κα Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210 68 34 773.

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ