ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                             

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                Ανάρτητεο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                       Μαρούσι, 26 Μαϊου 2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                               Αριθμ. Πρωτ. :  380/1794   

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                      

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για τις «Επισκευαστικές Εργασίες σαθρών επιχρισμάτων & ελαιοχρωματισμών εξωτερικά στην αίθουσα Κασιμάτη», σε κλειστούς φακέλους και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 1.450,00 πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών 06.06.2022.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τις εργασίες με τίτλο «Επισκευαστικές Εργασίες σαθρών επιχρισμάτων και ειδικός ελαιοχρωματισμός τους με αδιάβροχο ακρυλικό χρώμα ως βάση»  σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ010597174 20-05-2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/3764 19.05.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ρ7Χ469Η3Π-ΤΜΠ ).

 

Αντικείμενο Έργου

«Επισκευαστικές Εργασίες Εξωτερικά στην Αίθουσα ‘’Κασιμάτης’’»

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών  για την συντήρηση των εξωτερικών  επιφανειών της αίθουσας Κασιμάτη  του Ολυμπιακού Σταδίου (επιφάνειας περίπου  400m2)  και αφορά την αποκατάσταση των φθορών από την πάροδο του χρόνου και τον επαναχρωματισμό με  συγκεκριμένο χρώμα το οποίο θα είναι η βάση για την τοιχογραφία που θα ακολουθήσει.

Συγκεκριμένα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

                Επισκευή στα σημεία διαρροής υδάτων, αποξήλωση παλαιών κατασκευών που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας  και αποκατάσταση των οπών που θα προκύψουν.

Επιμελής καθαρισμός  όλης της επιφάνειας και απομάκρυνση των αποσαθρωμένων  χρωμάτων.

                       Τυχόν αποσαθρωμένα τμήματα του επιχρίσματος θα καθαιρεθούν και στα σημεία καθαίρεσής τους  θα γίνει επάλειψη με ενισχυτικό κονιαμάτων και αποκατάσταση με νέα επιχρίσματα.

                       Επάλειψη των επιφανειών με ακρυλικό αστάρι.

Χρωματισμός όλων των επιφανειών της πρόσοψης µε ακρυλικό χρώμα  ACRYLAN  της VITEX  απόχρωσης  S1000N,  σε δύο στρώσεις τουλάχιστον ή όσο απαιτείται επιπλέον ώστε το αποτέλεσμα να είναι αποδεκτό.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

  • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και η απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
  • Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας  βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας    σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
  • Η   οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει όλες  τις δαπάνες για την εκτέλεση  των εργασιών που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση  (τα υλικά, τα μικροϋλικά, τα ικριώματα που θα χρησιμοποιηθούν λόγω ύψους  κτλ),  αλλά και όσων άλλων απαιτούνται έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση και παράδοση του έργου. Περιλαμβάνει επίσης και την παράδοση στην υπηρεσία χρώματος με τον ίδιο κωδικό σε ποσότητα 3 lt.
  • Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.

Χρονοδιάγραμμα:

Το Έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δέκα  (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (€1.450,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 1.798,,00€ με ΦΠΑ)

 Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 06.06.2022 & ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (07.06.2022 ώρα 11:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 380/1794.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί των Εργασιών καθώς και ενδεχόμενη επίδειξη των χώρων αρμόδια

είναι η κα. Ελένη Μαλανδράκη, τμήμα Συντήρησης – Δομικών Έργων, τηλέφωνο 210 6834773.

 

 

                                                                                                         Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

   Νικολαος καστορασ