ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                          

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                      Αναρτητέο στο site OAKA

                                                                                                            Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                     Μαρούσι, 10 Μαΐου 2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνης Μιχαλόπουλος                                            Αριθμ. Πρωτ. :  307/1751

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                            

                                                                                                            ΑΔΑΜ: 22PROC010522030

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την

«Προμήθεια και μεταφορά Ενιαίων Καλυμμάτων εξωτερικού χώρου για τα καθίσματα που ευρίσκονται στις Κερκίδες V.I.P. του Κεντρικού Σταδίου με διαστάσεις περίπου Α) 450 Χ 650 cm και Β) 450 Χ 850 cm

Στα οποία καλύμματα θα γίνει εκτύπωση του Λογότυπου του Ο.Α.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 3.500,00 πλέον Φ.Π.Α.»

   

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο «Προμήθεια και Μεταφορά Ενιαίων Ειδικών καλυμμάτων εξωτερικού χώρου για τα καθίσματα που βρίσκονται στις Κερκίδες V.I.P. του Κεντρικού Σταδίου με διαστάσεις

α) 450 Χ 650cm και  β) 450 Χ 850cm, στα οποία θα γίνει εκτύπωση του λογότυπου του Ο.Α.Κ.Α.» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ.22REQ010459293 – 27/04/2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/2951/26.04.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΣΝΔ469Η3Π-2ΕΜ).

Αντικείμενο Έργου:

Το αντικείμενο του Έργου είναι η Προμήθεια και Μεταφορά Ενιαίων Ειδικών Καλυμμάτων Εξωτερικού χώρου για τα καθίσματα στις κερκίδες V.I.P. έτσι όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές  στη συνέχεια.

 

 

              ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1751

           (καλύμματα καθισμάτων εξωτερικού χώρου στην κερκίδα VIP)

 

Το αντικείμενο της παρούσης έκθεσης αφορά την προμήθεια διαμορφωμένων τεμαχίων τέντας ή άλλου πολυεστερικού υφάσματος βαρέως τύπου (μουσαμά),  με σκοπό την κάλυψη και την  προστασία  των καθισμάτων  που βρίσκονται στην κερκίδα VIP του Ολυμπιακού Σταδίου.

Η δαπάνη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες προστασίας από την ακτινοβολία UV, τις καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι κτλ) , τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και  την σκόνη  για τα νέα καθίσματα που τοποθετήθηκαν πρόσφατα στην κερκίδα VIP του ΟΑΚΑ.

Τα προς προμήθεια  καλύμματα  θα  αποτελούνται από δύο τεμάχια διαστάσεων περίπου 450Χ650 και 450Χ850 cm,  στο κέντρο τους δε το καθένα από αυτά,  θα έχει εκτυπωμένο με ψηφιακή εκτύπωση το λογότυπο του ΟΑΚΑ.

Ο τρόπος κατασκευής και στερέωσής   τους   αφενός θα επιτρέπει την εύκολη  απομάκρυνση, αποθήκευση και επανατοποθέτησή τους όταν απαιτείται και εφετέρου θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στους ισχυρούς ανέμους χωρίς τον κίνδυνο σχισίματος ή  αποξήλωσής τους.

Τα  καλύμματα  θα είναι  κατασκευασμένα από υλικά άριστης ποιότητας, υψηλής αντοχής στις καιρικές  συνθήκες και το σχίσιμο  (γραπτή εγγύηση 8 ετών)  και με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Μονόχρωμα  ματ, σε χρωματική απόχρωση που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία και  από κατάλογο διαθέσιμων χρωμάτων.

Η ποιότητα των χρωμάτων στα καλύμματα  και στο λογότυπο  και η κατάλληλη επεξεργασία αυτών θα πρέπει να είναι άριστη,  ώστε με την πάροδο του χρόνου να μένουν αναλλοίωτα  από τις ακτίνες UV και τις ακραίες  μετεωρολογικές συνθήκες.

 • Πλήρως αδιάβροχα,  ανθεκτικά στη μούχλα και αυτοπλενόμενα, με  ειδική επίστρωση  που θα αποτρέπει την προσκόλληση των ρύπων ώστε να απομακρύνονται με την βροχή ή τον ψεκασμό με νερό.
 • Με ειδική επίστρωση και επεξεργασία  που να διαχέει τις ακτίνες UV και παράλληλα να μην  “εγκλωβίζει”  την υψηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό τους.
 • Βάρους περίπου 250 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τρόπος κατασκευής και στερέωσής  τους.

 • Με μεταλλικούς κρίκους/μπουντούζια  ανά ένα μέτρο περίπου.
 • Με λάστιχα στερέωσης από καουτσούκ και μπίλια στην άκρη (εικόνα 1).
 • Ενίσχυση στα άκρα με διπλωμένη φάσα περιμετρικά και σχοινί για μεγαλύτερη αντοχή.
 • Το κάθε κάλυμμα θα είναι σε κατάλληλο σάκκο μεταφοράς.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον χώρο (κατόπιν ραντεβού με την τεχνική υπηρεσία στο τηλέφωνο 2106834773),  προκειμένου να λάβουν  πλήρη  γνώση της υφιστάμενης κατάστασης και των εργασιών που απαιτούνται για τον  τρόπο  που θα τοποθετηθούν τα καλύμματα.

Οι διαστάσεις που αναφέρονται προέκυψαν από επιτόπιες μετρήσεις,  θα πρέπει όμως ο Ανάδοχος να προχωρήσει σε δικές του μετρήσεις για επαλήθευση ή διορθώσεις.

 

Το  κατ΄ αποκοπή τίμημα της προσφοράς θα  περιλαμβάνει την προμήθεια,  επεξεργασία και μεταφορά των καλυμμάτων στο χώρο, την πλήρη, ολοκληρωμένη και λειτουργική τοποθέτηση και  στερέωση  αυτών,  με  τα πάσης φύσεως κατάλληλα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία και την σταθερή τοποθέτησή τους.

Η προσφορά  θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από δείγματα για τα  είδη που προτείνονται και  τις τεχνικές προδιαγραφές  αυτών.

 

Εικόνα 1.  Λάστιχο στερέωσης

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (€3.500,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 4.340€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 20.5.2022 & ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (23.05.2022 ώρα 11:30, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 307/1751

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Περιεχόμενο προσφοράς

Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού:

 1. Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
 2. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι:
 3. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
 4. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη,

 

Πληροφορίες:                                                                           

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί των Εργασιών καθώς και ενδεχόμενη επίδειξη των χώρων αρμόδιοι είναι η κα Μαλανδράκη τηλ. 210.68.34.773.

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

νικοσ καστορασ