ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                          

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                      Αναρτητέο στο site OAKA

                                                                                                            Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                     Μαρούσι, 10 Μαΐου 2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνης Μιχαλόπουλος                                            Αριθμ. Πρωτ. :  316/3633

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                            

 

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Μεταφορά των Εργαστηρίων του Ε.Κ.Α.Ε. στους νέους χώρους που θα περιλαμβάνει την Μεταφορά Εξοπλισμού γραφείων, Όργανα και Εξοπλισμό εργαστηρίων, Αρχεία κ.λπ. σύμφωνα με την συνημμένη καταγραφή» και

                       με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής,

                       προϋπολογισμού 5.000,00 πλέον Φ.Π.Α.»

   

 

 

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού για τις Εργασίες Μεταφοράς των Εργαστηρίων του Ε.Κ.Α.Ε.» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ.22REQ010459437 – 27/04/2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/2941/26.04.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:9Δ5Ν469Η3Π-ΣΒΚ).

 

Αντικείμενο Έργου:

 

 

Το αντικείμενο του Έργου είναι η μετεγκατάσταση και μεταφορά του Ε.Κ.Α.Ε. στους νέους χώρους που έχουν δημιουργηθεί στο Κεντρικό Στάδιο και η μεταφορά των εργαστηρίων του Ε.Κ.Α.Ε. συμπεριλαμβανομένου του Εξοπλισμού Γραφείων, οργάνων, εργαστηρίων, αρχείων κ.λπ. έτσι όπως περιγράφονται στην συνημμένη καταγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

 

      Στα πλαίσια της μετεγκατάστασης του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών του ΟΑΚΑ από το κτήριο που στεγάζεται σήμερα σε νέο  χώρο εντός του Ολυμπιακού  Κεντρικού  Σταδίου  (η απόσταση είναι περίπου 1000 μέτρα),  απαιτούνται  εργασίες μεταφοράς των οργάνων μετρήσεων, του  αρχειακού – γραφειακού υλικού, των επίπλων και άλλων ειδών εξοπλισμού   σύμφωνα με την παρακάτω καταγραφή.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΑΕ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

 

 1. TMHMA  BIOMHXANIKHΣ

 

 1. Όργανα
 2. Δυναμόμετρο  ισοκινητικό  (θα χρειαστεί απεγκατάσταση και  επανεγκατάσταση   με την συνδρομή των τεχνιτών του ΟΑΚΑ)  με παρελκόμενα  όργανα  PC  και  Οθόνη
 3. Κυκλοεργόμετρα  (ποδήλατα)  3 με τα παρελκόμενα
 4. Δυναμοδάπεδο  με παρελκόμενα  PC  και παλμογραφο
 5. Αλτίμετρο με παρελκόμενα
 6. Εξεταστική κλίνη
 7. Ζυγός μεγάλος
 8. Φωτοκύτταρα  4 πύλες  με παρελκόμενα και χρονόμετρο
 9. Video Umatic (2)   και VHS  (2) (3 κούτες 50χ50χ40)
 10. PROJECTORS VIDEO (1) με τραπέζι
 11. PROGECTORS FILM   (2)   PROGECTORS SLIDE (2)
 12. TELECINE (90χ90χ40 cm)
 13. Οθόνη 3 μέτρα  τρίποδα  (4)
 14. Camera  SONY με τροφοδοτικό
 15. Διάφορα παρελκόμενα  οργάνων 2  κούτες 40χ50χ50

 

 1. Αρχεία

Αρχείο μετρήσεων

 • 5 κούτες  40χ50χ50

Βιβλία  εκδόσεις  βιβλιοθήκη

 • 5 κούτες   40χ50χ50

Οπτικοακουστικό  αρχείο

 • 6 κούτες   40χ50χ50

 

 1. Έπιπλα
 2. 2  ντουλάπες μεταλλικές για το αρχείο
 3. 1 παγκος
 4. 2 συρταριέρες
 5. 2 γραφεια
 6. 3  τροχήλατα  τραπέζια
 7. 2 πολυθρόνες γραφείου και 4 καρέκλες επισκεπτών + 2 καρέκλες  χώρου αρχείου
 8. Καλόγερος  και  καναπές επισκεπτών  (μπλε)

 

 

 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 2. Αιματολογικός Αναλυτής SYSMEX Κ4500 (συνοδεύεται από μονάδα υπολογιστή, εκτυπωτή αποτελεσμάτων, συνοδευτικά δοχεία).
 3. Βιοχημικός Αναλυτής Medilyzer-F (συνοδεύεται από μονάδα υπολογιστή και εκτυπωτή αποτελεσμάτων)
 4. Για τα παραπάνω όργανα είναι απαραίτητη η παρουσία και εργασία τεχνικού της αντίστοιχης εταιρείας, πριν και κατά τη μεταφορά και την εκ νέου τοποθέτηση.
 5. Επιτραπέζια Φυγόκεντρος HERAEUS.
 6. Ηλεκτρονικό ποδήλατο Lode με συνοδευτική ηλεκτρονική μονάδα.
 7. Ηλεκτρονικοί ζυγοί (2)
 8. Συσκευή μέτρησης K-Na της KONE.
 9. Μονάδα μέτρησης γαλακτικού LACTATE ANALYZER 640.
 10. Όργανο μέτρησης αερίων αίματος ABL.
 11. Όργανο μέτρησης ορμονών miniVIDAS.
 12. Φασματοφωτόμετρο BECKMAN.
 13. Φυγόκεντρος Μικροαιματοκρίτη.
 14. Στατώ μέτρησης Καθίζησης.
 15. Επιτραπέζιο φωτοτυπικό μηχάνημα CANON.
 16. Στήλη απιονισμένου νερού.
 17. Βαρόμετρο.
 18. Κλίβανος HERAEUS.
 19. Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο.
 20. Ψυγεία (2).
 21. Μεγάλη μονάδα κλιματισμού.
 22. Μεγάλα μεταλλικά γραφεία (3) και καρέκλες.
 23. Μεγάλη καρέκλα αιμοληψίας.
 24. Πλήρης μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 25. Μεγάλη ξύλινη βιβλιοθήκη.
 26. Αρχείο Βιοχημείας (από το 1978) και βιβλία (το ελάχιστο 20 μεγάλες κούτες).
 27. Αναλώσιμα Εργαστηρίου (δοχεία γυάλινα, πλαστικά, σωληνάκια, πιπέτες, αντιδραστήρια κ.λπ.) (το ελάχιστο 20 μεγάλες κούτες).

 

 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  
 2. Όργανα
 3. 2 ποδηλατοεργόμετρα
 4. Ζυγαριά
 5. Εργοσπυρόμετρο VMAX
 6. Δαπεδοεργόμετρο COSMOS, διαστάσεις 1,05Χ2,50Χ1,12 μ
 7. Σιδεριένια βάση
 8. 2 Ρολόγια χρονόμετρα
 9. 2 sport tester polar
 10. Αντλία
 11. 2 φιάλες αερίου
 12. Βαράκια για τα εργοποδήλατα
 13. 1 απινιδωτής

 

 1. Έπιπλα
 2. 3 γραφεία
 3. Αρχειοθήκη
 4. 3  computer
 5. 2 εκτυπωτές
 6. 5 καρέκλες
 7. 2 κλιματιστικά
 8. 1 καλοριφέρ λαδιού
 9. Ιατρικό κρεβάτι
 10. Πίνακας ανακοινώσεων
 11. 5 κορνίζες

 

 1. Αρχεία και βιβλία
 • 6 κούτες 40Χ50Χ50 μ

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
 2. 3 εξεταστικές κλίνες
 3. 1 καρδιογράφος
 4. 3 εξεταστικά παραβάν
 5. 1 Ζυγός αναστημόμετρο
 6. 3 βιβλιοθήκες
 7. 2 γραφεία με τροχήλατα ερμάρια
 8. 1 τραπέζι
 9. 3 καλόγεροι
 10. 4 κούτες 40x50x60 για μεταφορά αρχείων
 11. καθρέπτης αξιολόγησης πέλματος
 12. 2 τροχήλατα τραπεζάκια
 13. 2 υπολογιστές-2 εκτυπωτές
 14. 1 τραπεζάκι
 15. 2 συσκευές τηλεφώνου
 16. 2 Διαφανοσκόπια
 17. 1 συσκευή μέτρησης αρτηριακής πίεσης
 18. 1 λιπόμετρο

 

Εκτός από την παραπάνω λίστα θα μεταφερθεί και ότι άλλο υποδειχθεί από την Υπηρεσία που τυχόν δεν έχει καταγραφεί.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 1. Όλα τα προς μεταφορά είδη  θα μεταφερθούν με μεγάλη προσοχή  με όχημα και προσωπικό του Αναδόχου.
 2. Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται  με την Αναθέτουσα Αρχή και τους ορισμένους από αυτήν υπαλλήλους, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε  υποδείξεις σχετικά με την εκτέλεση της μεταφοράς.
 3. Όπου  απαιτείται σε κάποια είδη (π.χ. βιβλιοθήκες,  γραφεία,  κτλ)  πριν από την μεταφορά θα πρέπει να γίνει απεγκατάσταση ή αποσυναρμολόγηση αυτών προκειμένου στη συνέχεια να συσκευαστούν κατάλληλα  και να  μεταφερθούν.
 4. Τα ευαίσθητα είδη και τα μηχανήματα  που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία  θα πρέπει επίσης να αμπαλαριστούν προσεκτικά πριν την μεταφορά τους με ειδικό υλικό συσκευασίας  (π.χ. διογκωμένη πολυστερίνη ή αφρολέξ), για αποφυγή  κραδασμών.
 5. Οι ντουλάπες, οι συρταριέρες και οι φοριαμοί θα μεταφερθούν αφού πρώτα αδειάσουν από το αποθηκευμένο υλικό τους, το οποίο  θα τοποθετηθεί σε χαρτοκιβώτια ή  ειδικούς σάκους που θα έχει προμηθευτεί ο  Ανάδοχος, βάζοντας συγχρόνως  ειδική σήμανση, σε όλα τα   μεταφερόμενα είδη.
 6. Μετά το πέρας της συσκευασίας  ο Ανάδοχος θα  προβαίνει  στη φόρτωση των  αντικειμένων  επί του φορτηγού  και στη συνέχεια  θα γίνει η μεταφορά στον τόπο εκφόρτωσης.

Όταν το φορτίο φθάσει στον τόπο της εκφόρτωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις

παρακάτω εργασίες:

 1. Στην προσεκτική εκφόρτωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού , η οποία θα πραγματοποιείται πάντοτε υπό την επίβλεψη και τις  οδηγίες των υπεύθυνων υπαλλήλων. Την  αποσυσκευασία  και την τοποθέτηση αυτού  στους  συγκεκριμένους χώρους  που θα υποδειχθούν.
 2. Την επανασυναρμολόγηση των  επίπλων  και  την τοποθέτησή τους στα γραφεία που θα υποδειχθούν.
 3. Τα υλικά συσκευασίας θα συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένο χώρο,  η αποκομιδή τους δε θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. a)   Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στους χώρους  που θα γίνει η φόρτωση και η μεταφορά των αντικειμένων    (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 2. b)   Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
 3. c)   Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
 4. d)   Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
 5. e)   Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι: “Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία  και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση των εργασιών  που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα.  Έλαβε  πλήρη  γνώση των συνθηκών εκτέλεσης  των εργασιών και γενικά όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση  του έργου”.

 

Στο κατ΄αποκοπή τίμημα της προσφοράς περιλαμβάνονται  όλες οι εργασίες που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος  και συγκεκριμένα  η αποσυναρμολόγηση, η μεταφορά,  η επανασυναρμολόγηση και η τοποθέτηση των ειδών (εξοπλισμός, αρχεία, γραφεία, καθίσματα, βιβλιοθήκες κ.λ.π.), που  υπάρχουν στο  κτήριο του ΕΚΑΕ  και τα οποία θα  μεταφερθούν εντός  των νέων γραφείων  σύμφωνα με τις οδηγίες των υπευθύνων  Υπαλλήλων, καθώς και  όσες τυχόν  άλλες  απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου.

Επίσης περιλαμβάνεται το κόστος για χρήση φορτηγού, ανυψωτικού και όποιου άλλου μηχανήματος απαιτηθεί για την μεταφορά.

 

 

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€5.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 6.200,00 με ΦΠΑ)

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 20.05.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (23.05.2022 ώρα 11:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 316/3633.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

 

Περιεχόμενο προσφοράς

 

Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού:

 1. Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
 2. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του

Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι:

 1. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί

φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

 1. ii. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στην διακήρυξη.

 

 

 

 

Πληροφορίες:                                                                           

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί των Εργασιών καθώς και ενδεχόμενη επίδειξη των χώρων αρμόδιοι είναι η κα Ελένη Μαλανδράκη  τηλ. 210.68.34.773