ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                            

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Ν.                                                          Μαρούσι, 12 Απριλίου 2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 220/1502

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                               

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

                                                                                       19PROC004847618

 

Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

                       Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για Προμήθεια «Κεντρικών μονάδων Η/Υ , φορητών Η/Υ, οθονών, πολυμηχανημάτων ,ασυρμάτων ποντικιών και τσαντών μεταφοράς Η/Υ», με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 19.990,00 πλέον ΦΠΑ, ( ημερομηνία υποβολής έως 26/04/2022).

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο Προμήθεια «Κεντρικών μονάδων Η/Υ , φορητών Η/Υ, οθονών, πολυμηχανημάτων ,ασυρμάτων ποντικιών και τσαντών μεταφοράς Η/Υ», σε εξωτερικό ανάδοχο, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ010275673 2022-03-28 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/2052/24.03.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΒΧ3469Η3Π-ΧΨΖ).
  • CPVS : 30230000-0-Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

 

DESKTOP – ΤΕΜΑΧΙΑ : 19

Επεξεργαστής                          Intel Core i3 10100 3.60 GHz

Μνήμη RAM                            8 GB DDR4-2933 Mhz

Σκληρός δίσκος1                     512 GB SSD

Κάρτα γραφικών                    Intel UHD 630 ή καλύτερη

Λειτουργικό σύστημα:          Windows 10 Home

Εγγύηση : 3 Χρόνια

 

DESKTOP ΤΕΜΑΧΙΑ :  1

CPU:                                          Intel Core i5 10400 2.9 GHz

Μνήμη:                                     8 GB DDR4-2933 Mhz

Σκληρός δίσκος1     512 GB SSD

Κάρτα γραφικών:    nVidia GTX 1660 6 GB GDDR5

Λειτουργικό σύστημα:          Windows 10 Home

Εγγύηση : 3 Χρόνια

 

ΟΘΟΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ : 20

Monitor 24″ SE2422H

Ανάλυση:                                  1920 x 1080

Τύπος Panel:                                           VA

Χρόνος Απόκρισης:                5 ms

Οριζόντια Γωνία Θέασης:    178

Κάθετη Γωνία Θέασης:                        178

Εγγύηση : 3 Χρόνια

 

 

ΦΟΡΗΤΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ : 3

Οθόνη:                                      15.6″ Full HD 1920 x 1080

Επεξεργαστής:                        Intel Core i5 1135G7 2.40 GHz

Μνήμη:                                     8 GB DDR4

Χωρητικότητα:                        512 GB SSD

Κάρτα γραφικών:    Intel Iris Xe Graphics

Λειτουργικό σύστημα:          Windows 10 Home

Εγγύηση : 3 Χρόνια

 

 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ : 3

Laser Πολυμηχάνημα LaserJet Pro M283FDW

Εγγύηση : 3 Χρόνια

 

 

ΛΟΙΠΑ:

Τσάντες μεταφοράς laptop ΤΕΜΑΧΙΑ :  3

Ασύρματα ποντίκια ΤΕΜΑΧΙΑ : 10

 

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (€19.990,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 24.787,60 με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 26.04.2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (27.04.2022) ώρα 11:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 220/1502.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί

φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:                                                                           

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου του έργου, αρμόδιος είναι ο κος Θ. Γκαραβέλος τηλ. 210.68.34.431

 

 

                                                                                                               Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                                                                                                            Νικολαος καστορασ