ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                            

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Ν.                                                            Μαρούσι, 11 Απριλίου 2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                          Αριθμ.Πρωτ.: 221/3624

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                             22PROC010369827

                                                                                                         ΑΔΑ : 6ΣΟΩ469Η3Π-P31                

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

                                                                                                                                     19PROC004847618

Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

                       Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «Εργασίες διαμόρφωσης της αίθουσας του Κέντρου Τύπου του Κεντρικού Σταδίου», με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 12.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης της αίθουσας του Κέντρου Τύπου του Κεντρικού Σταδίου», σε εξωτερικό ανάδοχο, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ.22REQ010270489 2022-03-24 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/2063/24.03.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 657Κ469Η3Π-ΧΨΖ).
 • CPVS : 500000000-5 – Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

 

Αντικείμενο :

Στα πλαίσια του λειτουργικού εκσυγχρονισμού  και της  αισθητικής αναβάθμισης του κέντρου τύπου και των γραφείων του κεντρικού σταδίου ΟΑΚΑ προβλέπεται μία σειρά οικοδομικών και άλλων εργασιών οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα τεχνική έκθεση.

Η ανάγκη αυτή προέκυψε από τις σύγχρονες απαιτήσεις αφενός μεν  για   την πλέον λειτουργική αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων  στο κέντρο τύπου  ώστε να φιλοξενήσει και νέες χρήσεις και αφετέρου για  την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων του προσωπικού.

Επιγραμματικά, οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν σε αποξηλώσεις  καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοπετασμάτων και θυρών,  τοποθέτηση νέου διαχωριστικού τοιχοπετάσματος, κατασκευή και τοποθέτηση  νέων θυρών, κατασκευή γκισέ εξυπηρέτησης στο γραφείο πρωτοκόλλου, ελαιοχρωματισμοί,  τρίψιμο μαρμάρων κτλ.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή  αφορά τις γενικές προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και τις απαιτούμενες  οικοδομικές και άλλες  εργασίες για το έργο

 

 1. Καθαίρεση – Αποξήλωση τοιχοπετασμάτων

Θα γίνει αποξήλωση εσωτερικών τοιχοπετασμάτων γυψοσανίδας,  συνολικής επιφάνειας περίπου 80 m2 (σκελετός – υλικό πλήρωσης – επένδυση).  Τα προϊόντα αποξηλώσεων θα  απομακρυνθούν  και οι χώροι θα  καθαριστούν από τα μπάζα και τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά.   Η αποξήλωση θα γίνει με προσοχή ώστε να µην επηρεαστεί  η ασφαλής στήριξη της ψευδοροφής.  Προς τον σκοπό αυτό θα προβλεφθεί και ειδική μεταλλική κατασκευή από στραζαριστό  κοιλοδοκό βαρέως τύπου ανάλογου διατομής,  για ενίσχυση του μεταλλικού σκελετού της οροφής στα σημεία που θα γίνει η αποξήλωση των γυψοσανίδων. 

Συμπεριλαμβάνεται και η αποξήλωση δύο ξύλινων  θυρών  οι οποίες θα φυλαχθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από τη  Τεχνική Υπηρεσία.

Στη συνέχεια θα γίνει αποκατάσταση των τοιχοποιιών και του δαπέδου όπου χρειαστεί, προκειμένου οι επιφάνειες να είναι λείες,  καθαρές και πλήρως απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσµων και στηριγμάτων.  

Αποκατάσταση θα γίνει όπου χρειαστεί και στις ψευδοροφές της οροφής.

 1. Επισκευή – τρίψιμο – γυάλισμα καθάρισμα μαρμάρων δαπέδου.

Περιλαμβάνει  την επισκευή, το  τρίψιμο και το  γυάλισμα  των μαρμάρων, συνολικής επιφάνειας  περίπου  400 m2 .

Αρχικά θα γίνει τοπική επιδιόρθωση/ στοκάρισμα  σε σπασίματα,  σκασμένους αρμούς,  ρωγμές κτλ  όπου απαιτείται,  με τη χρήση του κατάλληλου υλικού.

Εάν χρειαστεί,  θα γίνει και αντικατάσταση κάποιων τεμαχίων μαρμάρου τα οποία έχουν εκτεταμένες φθορές.

Θα ακολουθήσει επιμελής καθαρισµός – τρίψιμο και γυάλισμα/κρυσταλλοποίηση του δαπέδου,  που θα  γίνει  μηχανικά   με διαμαντόπετρες  σε συνδυασμό με τη ρίψη νερού, χωρίς να δημιουργούνται γραμμές και  η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα καθαρή, επίπεδη και λεία.

Σε  όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας θα ληφθεί μέριμνα ώστε να μην διαχέεται σκόνη στο γύρω χώρο.

 1. Κατασκευή χωρίσματος από γυψοσανίδα διαστάσεων 280Χ300 cm (ΜΧΥ), με μεταλλική πόρτα διαστάσεων 180Χ230 (ΠΧΥ).
 • Το χώρισμα θα αποτελείται  από μεταλλικό σκελετό, στραντζαριστό γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους 0,6mm  σχήματος Π με νεύρωση και στραντζαριστά άκρα, αποτελούμενος από ορθοστάτες  στερεωμένους στο δάπεδο και στην οροφή ανά αποστάσεις των 40 cm και τους κατάλληλους στρωτήρες.  Το πλάτος του σκελετού θα είναι 50mm, στον οποίο  εσωτερικά για ηχομόνωση θα τοποθετηθούν φύλλα πετροβάμβακα πάχους 50mm και πυκνότητας 50kg/m3

Η επένδυση του σκελετού θα γίνει αμφίπλευρα με  επίστρωση γυψοσανίδων (κοινές τύπου standard) πάχους 2Χ12,5χιλ., στερεωμένες πάνω στο μεταλλικό σκελετό με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες βίδες γυψοσανίδων.

Η επίστρωση των γυψοσανίδων θα συνεχιστεί και μέσα στην ψευδοροφή,  έως την οροφή του οπλισμένου σκυροδέματος.

Στα σηµεία επαφής µε τα δομικά στοιχεία της κατασκευής τοποθετούνται ειδικά αρµοκάλυπτρα,  που θα καλύπτουν τον αρμό και θα έχουν άριστη αισθητική εμφάνιση.

Οι αρμοί μεταξύ των πετασµάτων θα αρμολογηθούν µε ειδικό υλικό και ειδική ταινία αρμολόγησης και θα σπατουλαριστούν  επιμελώς ώστε να μην διακρίνονται καθόλου μετά τον τελικό χρωματισμό.  Κατόπιν τρίβονται για τη δημιουργία απόλυτα λείας και επίπεδης επιφάνειας και γίνεται επάλειψη  με αστάρι εξομοίωσης απορροφητικότητας σε όλη την επιφάνεια των γυψοσανίδων.  Ο τελικός χρωματισμός αυτών θα είναι σε απόχρωση όμοια με την υπάρχουσα στις τοιχοποιίες.

Επί του χωρίσματος  θα κατασκευαστεί μεταλλική δίφυλλη πόρτα διαστάσεων 230Χ180cm, ακριβώς  όμοια με τις υφιστάμενες μεταλλικές πόρτες στο χώρο που θα υποδειχθούν.

Η στήριξη της πόρτας  θα πρέπει να είναι ισχυρή, λόγω της  καθημερινής   καταπόνησης από την χρήση  αυτής.   Θα  πρέπει να γίνει  ενίσχυση του σκελετού από ειδικά μεταλλικά προφίλ στη θέση  που θα τοποθετηθεί η πόρτα,  ή  αντικατάσταση του σκελετού µε ανάλογους κοιλοδοκούς µέχρι την οροφή  για την επίτευξη  απόλυτης σταθερότητας αυτής.

 • Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται η αποκατάσταση της υπάρχουσας ψευδοροφής   περιμετρικά του υπό διαμόρφωση χωρίσματος  (αντικατάσταση φθαρμένων – λερωμένων πλακών ψευδοροφής  µε νέες πλάκες όμοιες με τις υπάρχουσες)  και η τοποθέτηση  σοβατεπί από μάρμαρο όμοιου τύπου με το δάπεδο. 
 1. Τοποθέτηση 8 τεμαχίων ρολοκουρτίνας.

Για τις ανάγκες συσκότισης της αίθουσας τύπου, θα τοποθετηθούν στην τζαμαρία και στα σημεία που θα υποδειχθούν,  οκτώ (8)  τεμάχια ρολοκουρτίνες από  ύφασμα blackout πολύ καλής ποιότητας, διαστάσεων περίπου 210Χ240 cm.

Το χρώμα αυτών θα είναι επιλογής της υπηρεσίας από δείγματα που θα φέρει ο Ανάδοχος.

 1. Διαμόρφωση των γραφειακών  χώρων του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών.

Περιλαμβάνει τις εργασίες:

 • Κατασκευή  και τοποθέτηση πάγκου συναλλαγής (γκισέ),  σχήματος “Γ” με  μήκος περίπου 200 και 100 cm αντίστοιχα  η κάθε πλευρά,  ύψους 110 cm,  κατασκευή από μελαμίνη  18 mm χρώματος επιλογής της υπηρεσίας.   Θα αποτελείται από επιφάνεια εργασίας διαστάσεων 200Χ65cm ύψους 70 cm και μια επιφάνεια ανταλλαγής εγγράφων  (πάγκος)  πάχους 30mm  και  πλάτους  35 cm,  τοποθετημένη σε ύψος 110 c

Στον πάγκο θα πακτωθεί προστατευτικό  διαχωριστικό  από  διάφανο  plexiglass πάχους 10-12mm ή κρύσταλλο ασφαλείας, με γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Για την είσοδο/έξοδο από το χώρο θα κατασκευαστεί πόρτα σαλούν διαστάσεων  90Χ110 cm (ΠΧΥ)  με μεντεσές ανοξείδωτους που θα έχουν ελατήρια επαναφοράς.

 • Άνοιγμα πόρτας εισόδου/εξόδου στο γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών με αποκοπή  του απαιτούμενου τμήματος τοιχοποιίας.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας  ξύλινης  θύρας, όμοια με τις υπάρχουσες στο χώρο.  Η τοποθέτηση αυτής θα γίνει με μεντεσέδες σε  ξύλινη δρομική κάσσα πλάτους έως 13 cm που θα τοποθετηθεί στο άνοιγμα της τοιχοποιίας, με  τους κατάλληλους μεντεσέδες ανάρτησης.  

Η πόρτα θα  παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα για την ορθή  λειτουργία της  (κλειδαριά ασφαλείας, πόμολα κτλ).

 • Κατασκευή κλειστού αποθηκευτικού χώρου στο γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών από μελαμίνη πάχους 18 mm, διαστάσεων  περίπου 200Χ300 cm (ΠΧΥ),  βάθους 65cm,  με  ράφια πάχους  22mm ανά 40 cm.  Το χρώμα αυτής θα είναι επιλογή της υπηρεσίας.
 • Ελαιοχρωματισμός σε όλες τις τοιχοποιίες και τις πόρτες (συμπεριλαμβανομένης και της νέας πόρτας) των γραφείων του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών.
 1. Ελαιοχρωματισμοί / αποκατάσταση  βλαβών 

Σε όλους τους χώρους που θα γίνουν οι παρεμβάσεις και όπου απαιτείται, θα γίνει αποκατάσταση  τοπικών βλαβών  και  ελαιοχρωματισμός.

 

Γενικοί όροι

 1. Οι  επιμετρήσεις  που αναφέρονται στην περιγραφή  είναι ενδεικτική.   Για τον λόγο αυτό, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επιμέτρηση από τον Ανάδοχο και να ληφθούν  όλες οι διαστάσεις επί τόπου.
 2. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς και σύµφωνα µε τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές.
 3. Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου θα είναι αυστηρά περιορισμένος και θα καθοριστεί µετά από συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ.
 4. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει :

Να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας σε όλους τους χώρους, µέχρι την παράδοση του έργου.

Θα πρέπει να  τοποθετεί  προστατευτικά – διαχωριστικά,  που να εξασφαλίζουν  την προστασία από την σκόνη  των όμορων χώρων, λόγω των  εργασιών.

Να μετακινεί και να επαναφέρει στην θέση τους είδη εξοπλισμού, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που έχει αναλάβει.

Είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζηµιά ή φθορά στην αρχική  τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.

 1. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου.
 2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
 3. Επισημαίνεται  ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος να συντονίζει και να παρακολουθεί τις εργασίες των  επί μέρους συνεργείων  για τη έγκαιρη, σωστή, ολοκληρωμένη και έντεχνη υλοποίηση όλων  των εργασιών.
 4. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνουν οι εργασίες  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 5. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση  των εργασιών που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση,  αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες, υλικά, μικροϋλικά, αναλώσιμα κλπ,  έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά,  για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση όλων των εργασιών.

 

Ενδεικτική φωτογραφία του πάγκου συναλλαγής

 

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (€12.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 14.880,00 με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 26.04.2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (27.04.2022) ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 221/3624.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου, αρμόδιος είναι η κα Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 2106834773.

 

 

 

                                                                                                                    Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                                                                                                            Νικολαος καστορασ