ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 29/03/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                               Αριθμ. Πρωτ. :  174/3608

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                22PROC010286643

pr

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια υλικών, την κατασκευή και τοποθέτηση επίπεδης ψευδοροφής από υαλοσανίδα με κρυφό μεταλλικό σκελετό στον γραφειακό χώρο των τεχνικών του Κλειστού Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ συνολικής επιφάνειας  55 τ.μ»   με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 2.800,00€ πλέον ΦΠΑ.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο «Αντικατάσταση της υφιστάμενης διάτρησης ψευδοροφής στο γραφείο των τεχνικών του Κολυμβητηρίου λόγω έλλειψης θερμομονωτικής προστασίας στο χώρο» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ.22REQ010201283  εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/1722/14.03.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΕΡΗΞ469Η3Π-ΜΝP).

Αντικείμενο Έργου:

 

       Αντικείμενο της παρούσης τεχνικής έκθεσης  είναι  η προμήθεια υλικών,  η κατασκευή και η τοποθέτηση  επίπεδης  ψευδοροφής  από υαλοσανίδα  με κρυφό μεταλλικό σκελετό, στον γραφειακό χώρο των τεχνικών  του  Κλειστού Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ συνολικής επιφάνειας περίπου 55 m2

Για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθεί  ανθυγρή υαλοσανίδα πάχους 12,5 mm, ενδεικτικού τύπου Knauf ή  ισοδύναμου αυτής, με υψηλή αντοχή στην υγρασία, τη μούχλα, μεγάλη αντίσταση στην απορρόφηση υγρασίας, άκαυστή και  με ειδικό υαλόπλεγμα υψηλής αντιαλκαλικής προστασίας στις δύο της επιφάνειες.

Θα τοποθετηθεί εκατέρωθεν  σε σκελετό ανάρτησης  με κατάλληλες βίδες γυψοσανίδων και με  μόνωση ορυκτοβάμβακα ενδιάμεσα,  πάχους  τουλάχιστον  50mm,  ο οποίος θα τοποθετηθεί  σταθερά σε ολόκληρη την  εσωτερική επιφάνεια της ψευδοροφής.

Ο σκελετός ανάρτησης  θα είναι  από μεταλλικό γαλβανισμένο,  στραντζαριστό  ενισχυμένο,  διατομής 60Χ20, πάχους τουλάχιστον 2 mm και θα αποτελείται από κύριους και δευτερεύοντες  οδηγούς.

Οι κύριοι οδηγοί (βασικός σκελετός)  τοποθετούνται ανά  αποστάσεις  80 εκ. και αναρτώνται από την οροφή με αναρτήρες  μεταλλικούς γαλβανισμένους,  στερεώνονται δε στα περιμετρικά στοιχεία με κατάλληλα  γαλβανισμένα στηρίγματα, πλαστικά βύσματα  και βίδες.

Οι δευτερεύοντες οδηγοί  τοποθετούνται κάθετα προς τις διατομές του βασικού σκελετού, σε αποστάσεις των 60 εκ.,  συνδέονται δε με αυτόν με ειδικά γαλβανισμένα ελάσματα.

Το ύψος τοποθέτησης της ψευδοροφής  από το  δάπεδο θα υποδειχθεί επί τόπου από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Για τον έλεγχο και τον  χειρισμό των διαφόρων Η/Μ εγκαταστάσεων, θα κατασκευασθεί αφανής  και καλαίσθητη  θυρίδα επίσκεψης  από πλαίσιο αλουμινίου και υαλοσανίδα,  με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος,   ανθεκτική και εύχρηστη σε συχνά ανοιγοκλεισίματα.

       Τέλος η κατασκευή θα περιλαμβάνει την διάνοιξη οπών και την τοποθέτηση διαφόρων στοιχείων της Η/Μ εγκατάστασης (φωτιστικά σώματα), την ενίσχυση των  ελευθέρων ακμών με μεταλλικά γαλβανισμένα διάτρητα ελάσματα (γωνιόκρανα),  ειδικά γαλβανισμένα μεταλλικά περιθώρια για τις απολήξεις της ψευδοροφής στους  περιμετρικούς τοίχους,  το σπατουλάρισμα των σημείων στήριξης και το αρμολόγημα – φινίρισμα των ενώσεων των γυψοσανίδων  με κατάλληλο υλικό αρμολογήματος και  φινιρίσματος ( γάζες κλπ.)  και το βάψιμο όλης της κατασκευής.

Σε όλες τις περιμετρικές απολήξεις της ψευδοροφής θα δημιουργηθεί  σκοτία 2 εκ.

       Γενικά η κατασκευή θα πρέπει να  εξασφαλίζει  την πλήρη μηχανική αντοχή, ευστάθεια και ακαμψία του συστήματος για φορτία και  οριζόντιες καταπονήσεις,  π.χ. από βάρη φωτιστικών σωμάτων,  απότομα  κλεισίματα  της πόρτας κ.λπ.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνουν οι εργασίες  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
 3. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου
 4. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
 5. Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι:

    “Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία  και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση των εργασιών  που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα.  Έλαβε  πλήρη  γνώση των συνθηκών εκτέλεσης  των εργασιών και γενικά όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση  του έργου”.

 

 1. Στο κατ΄αποκοπή τίμημα της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται όλες  τις δαπάνες για την προμήθεια των υλικών και την εκτέλεση  των εργασιών που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση  και όλες  τις  απαιτούμενες μικροεργασίες, υλικά, μικροϋλικά, αναλώσιμα κλπ, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά,  για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση του έργου.  Επίσης θα περιλαμβάνονται τα πιστοποιητικά   ιδιοτήτων και λοιπών χαρακτηριστικών  των υαλοσανίδων που θα χρησιμοποιηθούν από αναγνωρισμένο εργοστάσιο και όλες τις απαιτούμενες τεχνικές πληροφορίες που διαθέτει ο κατασκευαστής.

 

         Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (€2.800,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 3.472€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 11.4.2022 & ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (12.4.2022 ώρα 10:30, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 174/3608

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Περιεχόμενο προσφοράς

Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού:

 1. Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
 2. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι:
 3. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
 4. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη,

iii. για την εκτέλεση των εργασιών η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη μηχανική αντοχή, ευστάθεια και ακαμψία του συστήματος για φορτία & οριζόντιες καταπονήσεις όπως για παράδειγμα βάρη φωτιστικών σωμάτων, απότομα κλεισίματα της πόρτας κ.λπ.

 

Πληροφορίες:                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί των Εργασιών καθώς και ενδεχόμενη επίδειξη των χώρων αρμόδιοι είναι η κα Μαλανδράκη τηλ. 210.68.34.773.

 

 

                                                                                                         Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικολαος καστορασ