ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                       Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                           Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. :  202/1147

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                         

                                                                                                                    22PROC010283794

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «Ετήσια παροχή τεχνικών υπηρεσιών και την προληπτική συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ο.Α.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 19.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία  με τίτλο «Ετήσια παροχή τεχνικών υπηρεσιών και την προληπτική συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ο.Α.Κ.Α.» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ010257868 2022-03-23 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/1979/22.03.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΣΝ1469Η3Π-ΔΝ7).

Αντικείμενο Έργου:

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης αφορά την Eτήσια παροχή τεχνικών υπηρεσιών και την προληπτική συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΟΑΚΑ αναλυτικά :

 

– Μηνιαία προληπτική συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών

– Επισκευές Hardware και software

– Αφαίρεση Ιών, υπηρεσίες  back up και ασφαλείας Η/Υ

– Αναβαθμίσεις προγραμμάτων και Hardware

– Νέες συνδέσεις και εγκαταστάσεις υπολογιστών

– Αναβάθμιση δικτύου

– Απόκριση τεχνικού σε 4ώρες (προαγορά ωρών )

– Καθημερινή 6ωρη φυσική παρουσία από Δευτέρα έως Παρασκευή.

– Απεριόριστη εξ αποστάσεως υποστήριξη εργάσιμες μέρες και ώρες

– Απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη εργάσιμες μέρες και ώρες

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσης

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννιά χιλιάδων ευρώ (€19.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 23.560,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από το αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

             Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 11.04.2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (12.04.2022) ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 202/1147.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:                                                                                          

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου του έργου, αρμόδιος είναι ο κος Θ. Γκαραβέλος τηλ. 210.68.34.431 

                                                                                               Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                                                                                                            Νικολαος καστορασ