ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                            

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Ν.                                                            Μαρούσι, 03 Μαρτίου 2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                          Αριθμ.Πρωτ.: 128/4994

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                             22PROC010145892            

                                                                                                          ΑΔΑ : 94ΔΥ469Η3Π-ΨΞΕ 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους             19PROC004847618

 

Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

                       Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για προμήθεια «Χαρτί φωτοτυπικό Α4», με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 7.000,00 πλέον ΦΠΑ.

                       Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια με τίτλο «Χαρτί φωτοτυπικό Α4», σε εξωτερικό ανάδοχο, με την χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ010124057 2022-03-01 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/1116/21.02.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΨΥΞ469Η3Π-Η5Ο).

Αντικείμενο :

Αντικείμενο της παρούσας αφορά την Προμήθεια 400 κούτες 400Χ5πακέτα = 2. 000 δεσμίδες Φωτοτυπικό Χαρτί μεγέθους Α4, βάρους 80γραμ. για τις ετήσιες ανάγκες του ΟΑΚΑ.

                       Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (€7.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 8.680,00 με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 14.03.2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (15.03.2022) ώρα 11:30, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 128/4994.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:                                                                                      

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου, αρμόδιος είναι η κα Β . Περάκη  τηλ. 210-6868089.

 

 

 

                                                                                                                    Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                                                                                                            Νικολαος καστορασ