ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                            

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Ν.                                                            Μαρούσι, 03 Μαρτίου 2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                          Αριθμ.Πρωτ.: 129/3501

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                            ΑΔΑ : 6ΦΞΜ469Η3Π-ΡΓ7                 

                                                                                                         22 PROC010142847

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

19PROC004847618

Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ 

                       Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για τον «Μικροβιολογικό και Χημικό Έλεγχο Υδάτων 12 Κολυμβητικών Δεξαμενών», με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 15.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει Υπηρεσίες εργασιών με τίτλο «Μικροβιολογικό και Χημικό Έλεγχο Υδάτων 12 Κολυμβητικών Δεξαμενών», σε εξωτερικό ανάδοχο, με την χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ010124048 2022-03-01 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/1215/24.02.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΡΚΩ469Η3Π-ΚΥΜ).

Αντικείμενο Έργου:

  • Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης αφορά τον μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο υδάτων 12 κολυμβητικών δεξαμενών.
  • Χρονική Διάρκεια : 78 εβδομάδες
  • Συνολικά δείγματα : 1.872 (2 φορές την εβδομάδα)

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για τα εξής :

  1. Πραγματοποιεί την Δειγματοληψία 
  2. Πραγματοποιεί την Μεταφορά των δειγμάτων

Η Αναθέτουσα Αρχή όταν κρίνει απαραίτητο, δικαιούται να ζητήσει συμπληρωματική δειγματοληψία από τον ίδιο ή άλλο φορέα .

                       Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€15.00,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 18.600,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 14.03.2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (15.03.2022) ώρα 10:30, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 129/3501.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:                                                                                      

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου του έργου, αρμόδιος είναι ο κος Θ . Θεοφάνης  τηλ. 210-6850200.

 

 

 

                                                                                                                    Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                                                                                                            Νικολαος καστορασ