ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                     Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                     Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. :  39/3481

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                   22PROC010063861

                                                                                                            ΑΔΑ: ΨΛΡ54693Π-ΩΤΘ

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «ον», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 9.800,00 πλέον ΦΠΑ.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει Υπηρεσίες εργασιών  με τίτλο «Χρωματισμό εξωτερικών  επιφανειών   του Ολυμπιακού Σταδίου και αφορά σβήσιμο συνθημάτων και graffiti από τοιχοποιίες και μεταλλικές επιφάνειες,  αποκατάσταση οξειδωμένων μεταλλικών επιφανειών και επαναχρωματισμός  σε τοιχοποιίες  λόγω φθοράς» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ.22REQ009985791 2022-02-01 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/215/17.01.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΕΠΟΛ469Η3Π-4Ρ0).

 

Αντικείμενο Έργασιών:

Αντικείμενο των Υπηρεσιών είναι η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών  χρωματισμού, των εξωτερικών  επιφανειών του Ολυμπιακού Σταδίου και αφορά σβήσιμο συνθημάτων και graffiti από τοιχοποιίες και μεταλλικές επιφάνειες,  αποκατάσταση οξειδωμένων μεταλλικών επιφανειών και επαναχρωματισμός  σε τοιχοποιίες  λόγω φθοράς.

 

Αναλυτική Περιγραφή.

 1. Εξωτερικοί χρωµατισµοί τοιχοποιίας µε τις απαραίτητες αποκαταστάσεις των επιφανειακών σαθρών επιχρισμάτων σε επιφάνεια περίπου 1600 m2.
 • Όλες οι επιφάνειες πριν το βάψιμο θα πρέπει να καθαριστούν από σκόνη, σαθρά στοιχεία και φθαρμένο ή μουτζουρωμένο χρώμα, να ξυστούν με γυαλόχαρτο, να τριφτούν και να λειανθούν με τα κατάλληλα μέσα. 
 • Τυχόν αποσαθρωμένα τμήματα του επιχρίσματος θα καθαιρεθούν και στα σημεία καθαίρεσής τους  θα γίνει επάλειψη με ενισχυτικό κονιαμάτων και αποκατάσταση με νέα επιχρίσματα.
 • Όλες οι επιδιορθωμένες επιφάνειες θα επαλειφθούν με ακρυλικό αστάρι.
 • Στη συνέχεια θα εφαρμοσθεί  σε δύο ή περισσότερες στρώσεις –  μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία – ακρυλικό τσιμεντόχρωμα,  άριστης ποιότητας,  κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους με εξαιρετική  αντοχή σε έντονες καιρικές συνθήκες  και  σε απόχρωση όμοια με την υφιστάμενη.
 1. Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών μεταλλικών επιφανειών σε επιφάνεια περίπου 300 m2.

Θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες περιγραφικά.

 • Τρίψιμο  και καλός καθαρισµός  των επιφανειών  ώστε να απομακρυνθούν σκουριές και τυχόν αυτοκόλλητα.
 • Τα τμήματα αυτά θα περαστούν με μίνιο για αντισκουριακή προστασία.  Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις κολλήσεις, ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερη προστασία από την οξείδωση.
 • Τα τυχόν “φαγωμένα” από την οξείδωση τμήματα, θα σοκαριστούν  με σιδηρόστοκο.
 • Τέλος στην έτοιμη και καθαρή επιφάνεια θα περαστεί εξαιρετικής ποιότητας ντουκόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες,  με υψηλή σκληρότητα και καλυπτικότητα, κατάλληλο για  εξωτερική χρήση,  σε δύο ή περισσότερες στρώσεις,  μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφος   χρωµατισµός στο σύνολο της επιφάνειας.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και η απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
 • Όλα τα χρώματα που χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης  ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου,  η  απόχρωση των οποίων θα είναι επιλογή της υπηρεσίας.
 • Στην προσφορά  θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά τα συγκεκριμένα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν για έγκριση αυτών από την Υπηρεσία.
 • Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας  βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας    σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
 • Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.

 

 • Η   οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει όλες  τις δαπάνες για την εκτέλεση  των εργασιών που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση  αλλά και όσων άλλων απαιτούνται έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση και παράδοση του έργου.

Οι τιμές που θα συμπληρωθούν στον παρακάτω Πίνακα  Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ (€) και  θα αναγράφονται αναλυτικά για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εννιά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€9.800,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 12.152,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

             Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 28.02.2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (01.03.2022) ώρα 10:30, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 39/3481.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:                                                                 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου του έργου, αρμόδιος είναι η κα Μαλανδράκη

τηλ. 2106834773.

 

 

                                                                                                Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                                                                                                            Νικολαος καστορασ