ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                       Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                           Μαρούσι, 02 Φεβρουαρίου 2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. :  41/1138

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                         22 PROC009991772

                                                                                                                    ΑΔΑ: 9Ψ93469Η3Π-0ΘΒ

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για προμήθεια «Επαγγελματικού Φωτοτυπικού Μηχανήματος (lazerwifiA4 A3 – Έγχρωμο)», με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 3.500,00 πλέον ΦΠΑ.

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο «Επαγγελματικό Φωτοτυπικό Μηχάνημα (lazerwifiA4 A3 – Έγχρωμο) » σε εξωτερικό ανάδοχο, με την χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ009985861 2022-02-01 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/213/17.01.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΣΜΜ469Η3Π-ΩΔΧ).

Αντικείμενο Έργου:

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης αφορά την προμήθεια ενός (1) Επαγγελματικού Φωτοτυπικού Μηχανήματος (lazerwifiA4 A3 – Έγχρωμο)

Τεχνικά χαρακτηριστικά : Πατήστε εδώ TECHNICAL SPECIFICATIONS

  Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€3.500,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 4.340,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 14.02.2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (15.02.2022) ώρα 10:30, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 41/1138.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:                                                                                      

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου του έργου, αρμόδιος είναι ο κος Θ. Γκαραβέλος τηλ. 210.68.34.431 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Νικολαος καστορασ