ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                       Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                           Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. :  977/3473&978/3474

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                        21PROC009864253

 

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «Τροχήλατη κατασκευή εναπόθεσης ρουχισμού για τους χρήστες των Κολυμβητικών δεξαμενών και Κλωβοί αποθήκευσης αθλητικού υλικού στο Κολυμβητήριο», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 20.000,00 πλέον ΦΠΑ.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο την «Τροχήλατη κατασκευή εναπόθεσης ρουχισμού για τους χρήστες των Κολυμβητικών δεξαμενών και Κλωβοί αποθήκευσης αθλητικού υλικού στο Κολυμβητήριο» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Τα υπ’αρ.21REQ009830907 2021-12-23 και 21REQ009830856 2021-12-23 εγκεκριμένα αιτήματα δαπάνης.
  • Τις υπ’αρ. πρωτ. 25/9025/20.10.2021 (ΑΔΑ: ΩΔ4Υ469Η3Π-ΧΡΓ) και 25/9024/20.10.2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΛΘΝ469Η3Π-ΥΦΨ)

Αντικείμενο Έργου:

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και μεταφορά των παρακάτω κατασκευών:

  1. 10 τεμάχια ειδικών τροχήλατων κατασκευών (κρεμάστρες) σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 1,  με άγκιστρα  για ρουχισμό (πετσέτες, μπουρνούζια κτλ)  και ράφι διάτρητο για αντικείμενα  (αθλητικοί σάκοι κτλ),  με σκοπό την εναπόθεση  αυτών  από τους αθλητές που κάνουν χρήση τις κολυμβητικές δεξαμενές.
  2. Προμήθεια και μεταφορά ειδικών τροχήλατων μεταλλικών κουτιών για την  αποθήκευση αθλητικού υλικού των σωματείων των κολυμβητικών δεξαμενών, διαστάσεων:
  • 6 τεμάχια 180Χ80Χ85 cm  (ΜΧΠΧΥ) (σχέδιο 2) και
  • 4 τεμάχια 230Χ70Χ190 cm (ΜΧΠΧΥ)  (σχέδιο 3).

 

Περιγραφή

  1. Οι κρεμάστρες θα είναι κατασκευασμένες  από ανοξείδωτο ατσάλι – ΙΝΟΧ 304,  στιβαρής και ανθεκτικής κατασκευής, καλαίσθητα και  λειτουργικά.

Για την εύκολη  μεταφορά τους θα έχουν  τροχούς  διατομής Φ80 ή Φ100 με φρένο. 

Θα φέρουν αμφίπλευρα άγκιστρα  σε δύο σειρές  για  το κρέμασμα των ρούχων και ράφι από πλέγμα με περιμετρικό προστατευτικό γείσο  για την τοποθέτηση αντικειμένων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σημεία συγκόλλησης που θα πρέπει να γίνουν με ακρίβεια,  άριστα τροχισμένα και γυαλισμένα.

 

 

2. Τα μεταλλικά κουτιά θα είναι από πλέγμα γαλβανιζέ,  βαμμένα ηλεκτροστατικά σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, θα έχουν ρόδες με φρένο και λουκέτα,

Η τιμή της προσφοράς  θα  περιλαμβάνει το  τίμημα  για την κατασκευή και μεταφορά  του κάθε είδους  χωριστά.

Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο Ο.Α.Κ.Α. (κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2106834773),  προκειμένου να λάβουν γνώση των υφιστάμενων κατασκευών,  έτσι  ώστε για την αισθητική του χώρου  οι νέες κατασκευές  γίνουν όμοιες με τις υπάρχουσες.

             Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 24.800,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

             Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 13.01.2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (14.01.2022) ώρα 10:30, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 977/3473&978/3474.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:                                                                                          

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου του έργου, στο  τηλ. 2106834773  κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

 

                                                                                                                                                                               Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        Νικολαος καστορασ