ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                       Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                           Μαρούσι, 24 Δεκεμβρίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. :  964/3478

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                         

 

                                                                                                                       21PROC009837306

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «Εργασίες διευθέτησης των ομβρίων υδάτων για την  ανάσχεση  αυτών στην Ανατολική είσοδο του Μπάσκετ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 6.500,00 πλέον ΦΠΑ.

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο την «Εργασίες διευθέτησης των ομβρίων υδάτων για την  ανάσχεση  αυτών στην Ανατολική είσοδο του Μπάσκετ» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.21REQ009781775 2021-12-20 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/8965/17.12.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΡΥΚ2469Η3Π-ΑΣΚ).

Αντικείμενο Έργου:

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης αφορά τις απαιτούμενες εργασίες  για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων στην ανατολική είσοδο του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών του ΟΑΚΑ, με σκοπό την ανάσχεση αυτών από την είσοδό τους εντός της εγκατάστασης.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την  κατασκευή  τοιχίου ανάσχεσης των ομβρίων υδάτων και  φρεατίων υδροσυλλογής, καθώς τα υπάρχοντα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες απορροής αυτών.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω κατασκευές:

  1. Κατασκευή τοιχίου  μήκους περίπου 80 μέτρων, με ελεύθερο ύψος 25 cm, πάχος 20cm και βύθιση εντός του εδάφους τουλάχιστον 10 cm.

Το τοιχίο  θα τρέχει κατά  μήκος της υφιστάμενης περίφραξης,  θα κατασκευαστεί  από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C12/15  και  θα  έχει  αρμό ανά 15 μέτρα.

  1. Κατασκευή πέντε φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία,  με  σχάρα 95Χ65  και πλευρικά ανοίγματα. 

Καθαίρεση του υφιστάμενου δαπέδου από σκυρόδεμα στην είσοδο του κλιμακοστασίου για κατασκευή φρεατίου με σχάρα υδροσυλλογής  μήκους 800 cm.

Τα φρεάτια υδροσυλλογής  θα συνδεθούν με τον υφιστάμενο  αγωγό αποχέτευσης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνουν οι εργασίες  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
  2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
  3. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου.
  4. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
  5. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όλες  τις δαπάνες για την εκτέλεση  των εργασιών που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση,  αλλά και όλες  τις  απαιτούμενες  μικροεργασίες, υλικά, μικρουλικά, αναλώσιμα κλπ, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά,  για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση αυτών.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€6.500,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 8.060,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

             Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 07.01.2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (10.01.2022) ώρα 10:30, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 964/3478.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:                                                                                          

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου του έργου, στο  τηλ. 2106834773  κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

                                                                                                                                                                                                                       Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                                                                                                                                                                                                                                    Νικολαος καστορασ