ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Αναρτητέο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 24 Δεκεμβρίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                            Αριθμ. Πρωτ. :  971/3483

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                               

                                                                                                          21PROC009832743 2021-12-24

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την  διαμόρφωση, την βελτίωση και την ανακαίνιση της αίθουσας Τύπου στο Ποδηλατοδρόμιο», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά  βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 5.500,00 πλέον ΦΠΑ.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο την «Εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την  διαμόρφωση, την βελτίωση και την ανακαίνιση της αίθουσας Τύπου στο Ποδηλατοδρόμιο» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ.21REQ009828752 2021-12-23 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/9169/23.12.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9368469Η3Π-62Ι).

 

Αντικείμενο Έργου:

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την  διαμόρφωση, την βελτίωση και την ανακαίνιση της αίθουσας Τύπου στο Ποδηλατοδρόμιο

Για τον σκοπό αυτό θα γίνει κατασκευή τζαμαρίας, χώρισμα γυψοσανίδας, επισκευές και ελαιοχρωματισμός της αίθουσας.

 1. Κατασκευή δύο τμημάτων σταθερής τζαμαρίας μήκους 420  και  550 μέτρα   αντίστοιχα ύψους 290 cm.

Θα αποτελείται  από  πλαίσια αλουμινίου πλάτους περίπου 100cm, κατασκευασμένα από προφίλ  χρώματος λευκού, της σειράς 500 EUROPA.

Στο κάτω μέρος  και μέχρι το  ύψος των  80 cm  θα υπάρχει  ταμπλάς αλουμινίου χρώματος λευκού.

Το επάνω τμήμα  και μέχρι την οροφή θα έχει  τζάμι τρίπλεξ ασφαλείας 5+5. 

Στο κάθε τμήμα της τζαμαρίας θα υπάρχει ανοιγόμενη πόρτα από λευκό αλουμίνιο,  όμοιας  κατασκευής με την τζαμαρία (ταμπλάς και τζάμι),  με κλειδαριά ασφαλείας  και πόμολα.  Η μεταλλική κάσσα αυτών  θα είναι αλουμινίου της ίδιας σειράς.

 1. Κατασκευή τοιχοπετάσματος από γυψοσανίδα μήκους 300 cm και ύψους  290 cm, αποτελούμενη από  μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστό γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους 0,6mm  σχήματος Π με νεύρωση και στραντζαριστά άκρα, ορθοστάτες  στερεωμένους στο δάπεδο και στην οροφή ανά αποστάσεις των 40 cm και τους κατάλληλους στρωτήρες. 

Το πάχος του σκελετού θα είναι 50 mm, στον οποίο  εσωτερικά για ηχομόνωση θα τοποθετηθούν φύλλα πετροβάμβακα   πάχους 50mm και πυκνότητας 50kg/m3. 

Αμφίπλευρη επένδυση του σκελετού με  επίστρωση γυψοσανίδων (κοινές τύπου standard) και πάχους 2Χ12,5χιλ.,  στερεωμένες πάνω στο μεταλλικό σκελετό με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες  βίδες γυψοσανίδων.   Η επίστρωση γυψοσανίδων θα συνεχιστεί και μέσα στην ψευδοροφή ως την οροφή του  οπλισμένου σκυροδέματος.

Αρμολόγηση των γυψοσανίδων, επεξεργασία των επιφανειών και βάψιμο αυτών σε απόχρωση που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία.

 1. Έλεγχος των κουφωμάτων (πόρτες, παράθυρα) της αίθουσας και επισκευές όπου απαιτείται.
 2. Ελαιοχρωματισμός όλης της αίθουσας (τοιχοποιίες, πόρτες κτλ.).
 3. Προμήθεια και αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων  της  ψευδοροφής.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνουν οι εργασίες  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
 3. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου.
 4. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
 5. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όλες  τις δαπάνες για την εκτέλεση  των εργασιών που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση,  αλλά και όλες  τις  απαιτούμενες μικροεργασίες, υλικά, μικρουλικά, αναλώσιμα κλπ,  έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά,  για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση αυτών.

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 07.01.2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (10.01.2022) ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 971/3483.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:                                                                                      

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου του έργου, στο  τηλ. 2106834773 κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

                                                                                               Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Νικολαος Καστορας