ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Αναρτητέο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 29 Νοεμβρίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                            Αριθμ. Πρωτ. :  883/1135

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                               

                                                                                                           21PROC009623624 2021-11-29

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Ανανέωση των ετήσιων αδειών του Microsoft 365 Office Business Standard και την μεταφορά της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του Ο.Α.Κ.Α. στους server της Microsoft, Υπηρεσίες εγκατάστασης/Παραμετροποίησης », με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 11.200,00 πλέον ΦΠΑ.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο την «Ανανέωση των ετήσιων αδειών του Microsoft 365 Office Business Standard και την μεταφορά της υπηρεσιακής αλληλογραφίας στους server της Microsoft, Υπηρεσίες εγκατάστασης/Παραμετροποίησης» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.21REQ009608944 2021-11-25 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/7813/12.11.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω00Γ469Η3Π-ΒΘΘ).

Αντικείμενο Έργου:

Η παρούσα περιγραφή αφορά την Ανανέωση των ετήσιων αδειών του Microsoft 365 Office Business Standard και την μεταφορά της υπηρεσιακής αλληλογραφίας στους server της Microsoft, Υπηρεσίες εγκατάστασης/Παραμετροποίησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  1. Άδειες Χρήσης (ετήσια συνδρομή):

Εβδομήντα δύο (72) Ετήσιες συνδρομές Microsoft 365 Business Standard (*) που

περιλαμβάνουν:

  • 50 GB mailboxχρήστη
  • 1 TB file storage and sharing
  • Πλήρως εγκατεστημένη σουίτα Office σε PC/Mac

 

  1. Υπηρεσίες Υποστήριξης πέντε (5) ημερών οι οποίες περιλαμβάνουν υποστήριξη στην μετάβαση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας στους server της Microsoft, εγκατάσταση και παραμετροποίηση των προσφερόμενων αδειών χρήσης σε σταθμούς εργασίας του οργανισμού του Ο.Α.Κ.Α.

 

    Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€11.200,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 13.888,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 06.12.2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (07.12.2021 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 883/1135.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου του έργου, αρμόδιος είναι ο κος Θ. Γκαραβέλος

τηλ. 210.68.34.431.

 

                                                                                               Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Νικολαος καστορασ