ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                             

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Αναρτητέο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 16 Νοεμβρίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                            Αριθμ. Πρωτ. :  332/1467

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                               

 

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση οικίσκου / φυλακίου διαστάσεων 110Χ110Χ250 cm, με ηλεκτρολογική εγκατάσταση, για τη δημιουργία σταθμού ελέγχου για την κάλυψη των αναγκών της φύλαξης, στην είσοδο του Προπονητηρίου του Ο.Α.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 2.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση οικίσκου / φυλακίου διαστάσεων περίπου 100Χ100 cm, με ηλεκτρολογική εγκατάσταση, για τη δημιουργία σταθμού ελέγχου για την κάλυψη των αναγκών της φύλαξης, στην είσοδο του Προπονητηρίου του Ο.Α.Κ.Α» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ.21REQ008615532 2021-05-17 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/2805/13.05.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΖΞΔ469Η3Π-ΥΤΨ).

Αντικείμενο Έργου:

Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου προκατασκευασμένου οικίσκου για την κάλυψη των αναγκών της φύλαξης στην είσοδο του Προπονητηρίου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 1. Οι διαστάσεις του οικίσκου θα είναι  110Χ110Χ250 cm  (ΜΧΠΧΥ).
 2. Βάση/Πάτωμα:

Η βάση θα είναι κατασκευασμένη περιμετρικά από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα ειδικής διατομής 15/10  πάχους τουλάχιστον 2mm, ενισχυμένη με  στραντζαριστά  γαλβανιζέ  60Χ40 και 120Χ80Χ3, σε καρέ.

Στον μεταλλικό σκελετό της βάσης τοποθετείται κόντρα πλακέ θαλάσσης 18mm. Η τελική επικάλυψη του δαπέδου θα γίνει  με ειδικό αντιολισθητικό  pvc  μεγάλης αντοχής και κοίλο σοβατεπί.  

 1. Κολώνες :

Οι τέσσερις γωνιακές κολώνες  του οικίσκου από γαλβανιζέ προφιλ 15/10  πάχους  τουλάχιστον 2mm,  θα ενώνουν την βάση με το περιμετρικό   πλαίσιο της στέγης  και  θα εγκλωβίζουν τα κάθετα περιμετρικά πάνελ του οικίσκου.

 1. Οροφή:

Θα αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο γαλβανισμένων δοκών, το οποίο θα σταθεροποιεί τις κολώνες και τα πλευρικά  πάνελ, θα λειτουργεί δε και ως υδροσυλλέκτης ομβρίων υδάτων της στέγης, τα οποία μέσω περιμετρικής υδρορροής θα οδηγούνται στο έδαφος με σωλήνα.

 1. Πάνελ οροφής:

Η οροφή θα  αποτελείται από sandwich τραπεζοειδούς μορφής εξωτερικά,  πάχους 40 mm τουλάχιστον,  αποτελούμενο αμφίπλευρα από γαλβανιζέ χάλυβα πάχους περίπου 0,50 mm, βαμμένο εσωτερικά και εξωτερικά ηλεκτροστατικά  σε χρώμα  RAL 9002.  Ανάμεσα στις δύο επιφάνειες θα εγκλωβίζεται μόνωση από αφρό πολυουρεθάνης πυκνότητας 42 kg/m3.

Η στερέωση των στοιχείων της στέγης  επί του φέροντος οργανισμού   θα  γίνει  με  τρόπο  που  θα  εξασφαλίζει σταθερότητα, στερεότητα και απόλυτη στεγανότητα. Στις  απολήξεις (κορφιάδες, σόκορα κ.λ.π.) θα τοποθετηθούν ειδικά εξαρτήματα ώστε ο οικίσκος να είναι πλήρως υδατοστεγανός.  

 1. Πλευρικά τοιχώματα:

Θα  αποτελούνται από λεία πανελ sandwich, πάχους κατ΄ελάχιστον 40mm, βαμμένα ηλεκτροστατικά εξωτερικά και εσωτερικά σε χρώμα ral 9002, όμοια κατασκευαστικά με την οροφή,  εξασφαλίζοντας  τις βασικές απαιτήσεις θερμομόνωσης.  Η στήριξη αυτών  θα γίνει με γωνίες αλουμινίου βαμμένες ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9002.

 1. Κουφώματα αλουμινίου βαμμένα ηλεκτροστατικά:
 • Ένα παράθυρο επάλληλο συρρόμενο, διαστάσεων  80Χ100 cm, με διπλούς υαλοπίνακες και περσίδες.
 • Δύο παράθυρα σταθερά, διαστάσεων 80Χ100, με διπλούς υαλοπίνακες και περσίδες.
 • Μία πόρτα διαστάσεων 80Χ210 cm ανοιγόμενη εξωτερικά, αποτελούμενη κατά το ήμισυ στο κάτω μέρος της από πάνελ πολυουρεθάνης και στο επάνω από σταθερό διπλό τζάμι,  με κλειδαριά που θα παρέχει ασφάλεια.
 1. Η  ηλεκτρολογική  εγκατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει :

Ηλεκτρολογικό πίνακα με γενικό διακόπτη, ρελέ διαρροής, ενδεικτική  λυχνία  και αυτόματη ασφάλεια. 

Επίσης απαιτούνται:

1 διακόπτης για τον εσωτερικό φωτισμό,

1 διακόπτης για τον εξωτερικό φωτισμό,

1 πρίζα σούκο.  Η  όλη ηλεκτρολογική  εγκατάσταση  καθώς  και  ο  σκελετός  του  οικίσκου  πρέπει  να  είναι γειωμένοι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

                     1 πρίζα τηλεφώνου.

 1. Λοιπός εξοπλισμός.

Στην μία πλευρά του οικίσκου θα τοποθετηθεί πάγκος  εργασίας από λευκή μελαμίνη διαστάσεων 100Χ30 cm.

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

 • Η προμήθεια περιλαμβάνει επίσης την ασφαλή μεταφορά και την τοποθέτηση του οικίσκου σε συγκεκριμένο σημείο που θα υποδειχθεί από την  Τεχνική Υπηρεσία. 

Η έδραση  και η στερέωση αυτού στο έδαφος θα γίνει  με τρόπο ώστε να είναι ασφαλής σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (δυνατός άνεμος κτλ).

 • Ο προσφερόμενος οικίσκος  θα πρέπει να συμμορφώνεται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές βάσει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων.  Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά CE και να πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001/2015 για την όλη κατασκευή καθώς και την προμήθεια του οικίσκου σε δημόσιο φορέα.
 • Ο οικίσκος θα πρέπει  να συνοδεύεται αφενός μεν από γραπτή τριετή τουλάχιστον εγγύηση καλής λειτουργίας για  την  ανθεκτικότητα  της  όλης κατασκευής  ( τους μηχανισμούς,  την ασφάλεια,  την στεγανότητα,  την αντισκωριακή προστασία κτλ)  και αφετέρου από εγχειρίδια τεχνικών προδιαγραφών,  πιστοποιήσεων και οδηγιών χρήσης και συντήρησης.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν  κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται  όλες  οι δαπάνες για  την προμήθεια, την μεταφορά και την εγκατάσταση του οικίσκου στο σημείο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία.

    Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 2.480,00 με ΦΠΑ)

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 26.11.2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (29.11.2021 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 332/1467.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι των Εργασιών καθώς και ενδεχόμενη επίδειξη των χώρων αρμόδιοι είναι η κα Ε. Μαλανδράκη τηλ. 210.68.34.773.

 

 

                                                                                               Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

Νικολαος καστορασ