ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              21PROC009526037

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Αναρτητέο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 12 Νοεμβρίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                            Αριθμ. Πρωτ. :  798/3457

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                6ΦΟΕ469Η3Π-5ΑΗ

 

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Συντήρηση και αισθητική παρέμβαση του Booth VIP στο Κεντρικό Στάδιο του Ο.Α.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 5.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο «Συντήρηση και αισθητική παρέμβαση του Booth VIP στο Κεντρικό Στάδιο του Ο.Α.Κ.Α.» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ.21REQ009501536 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/7602/08.11.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΧΦ3469Η3Π-4ΟΥ).

Αντικείμενο Έργου:

Περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 1. Επιμελής ελαιοχρωματισμός όλων των επιφανειών και συγκεκριμένα:
 • Των διακοσμητικών panel στις δύο πλευρές εσωτερικά  του booth.
 • Των  πλαισίων των υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά  με χρήση σκαλωσιάς όπου απαιτείται.
 • Αστάρωμα, τρίψιμο και ελαιοχρωματισμός της νέας οροφής και του τοίχου του booth.  Οι επιφάνειες αυτές θα γίνουν  από γυψοσανίδα με εσοχές για κρυφό φωτισμό.
 • Των δύο εισόδων εξωτερικά του booth (τοιχία, κάγκελα, δοκάρια κερκίδας κτλ).
 • Των εισόδων προς τις κερκίδες VIP και δημοσιογράφων.

Σημείωση: οι εσωτερικοί χώροι θα βαφτούν σε απόχρωση D901D της Vivechrom και  σε τρεις στρώσεις τουλάχιστον.

 1. Επισκευή των σκαλοπατιών και αντικατάσταση του πλαστικού δαπέδου  στις  εισόδους.
 2. Τοποθέτηση αυτοκόλλητου αφρώδους ελαστικού με  ανακλαστικές λωρίδες,  στα δοκάρια που βρίσκονται στις εισόδους του Booth, για την προστασία από κτυπήματα λόγω του χαμηλού ύψους αυτών.
 3. Οποιαδήποτε άλλη δομική εργασία απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της  συντήρησης και της αισθητικής αναβάθμισης  του Booth, η οποία θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία.

Γενικά

 • Για την εκτίμηση και κοστολόγηση του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση αφενός μεν για την προμήθεια  των αναγκαίων υλικών και αφετέρου των ειδικών συνθηκών αυτού.
 • Όλα τα χρώματα που χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης  ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου,  η  απόχρωση των οποίων θα είναι επιλογή της υπηρεσίας. Στην προσφορά θα  πρέπει να αναφέρονται  τα συγκεκριμένα χρώματα  που θα χρησιμοποιηθούν.
 • Η  κατ΄αποκοπή  οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει όλες  τις δαπάνες για την εκτέλεση  των εργασιών που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση  αλλά και όσων άλλων απαιτούνται έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση του έργου.

    Χρονοδιάγραμμα:

    Το Έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

                      Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 6.200,00 με ΦΠΑ)

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 22.11.2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (23.11.2021 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 798/3457.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι των Εργασιών καθώς και ενδεχόμενη επίδειξη των χώρων αρμόδιοι είναι η κα Ε. Μαλανδράκη τηλ. 210.68.34.773.

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικολαος καστορασ