ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι      2018

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την αποξήλωση και απομάκρυνση των κάτωθι κερκίδων :

  1. Δυτικές κερκίδες (προς οδό Σπύρου Λούη) πλάτος 15,80m και μήκος 90.00m ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ = 2305ύψος 11.30 m και 90 cm beton από την πλάκα. Σειρές 15.
  2. Βόρειες κερκίδες (Κάτω από πίνακα αποτελεσμάτων) και ράμπα Α.Μ.Ε.Α. πλάτος 11,40 m και μήκος 43,20 m ΣΎΝΟΛΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ = 795ύψος 8.70 m από την επιφάνεια του δρόμου. Σειρές 12
  3. Ανατολικές κερκίδες. ( Προς p4) πλάτος 15,50m και μήκος 86,40 m ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ = 2798ύψος 10.90 και 90 cm beton από το έδαφος. Σειρές 20

Η κατασκευή τους έχει ως εξής: Κατασκευή προσωρινών κερκίδων γύρω από την υπάρχουσα κολυμβητική δεξαμενή P5. Οι κερκίδες κατασκευάστηκαν επί των υπαρχουσών κατασκευών κτιρίων, πλην τις βόρειες κερκίδες και την μεγάλη ράμπα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ που εδράζουνται στο έδαφος .

Σύνδεση στο υπάρχον κτίριο.: Στις υπάρχουσες προεξοχές beton έχει τοποθετηθεί σιδερένια πλάκα πεδίλου και έχει συγκολληθεί με την νέα κατασκευή. Περιμετρικά και στις τρεις πλευρές της κολυμβητικής δεξαμενής (P5) έχουν κατασκευασθούν προσωρινές λυόμενες κερκίδες επί μεταλλικής κατασκευής βιομηχανικού τύπου.

Οι λυόμενες κερκίδες που το σύστημα αποτελείται από υποστυλώματα και συνδέσμους, κερκιδοφόρους κεκλιμένες δοκούς και πτυχωτή επιφάνεια διαμόρφωσης των κερκίδων. Το σύστημα έχει κλίμακες, κιγκλιδώματα και καθίσματα.

Τα υποστυλώματα είναι διατομής κυκλικού σωλήνα και διατάσσονται σε κάνναβο 2.00Χ2.40. Τα υποστυλώματα συνδέονται με οριζόντια στοιχεία στις δύο διευθύνσεις από σωλήνες της ίδιας διατομής ενώ με πρόσθετα διαγώνια στοιχεία μικρότερης διατομής στις δύο επίσης διευθύνσεις. Τα υποστυλώματα έχουν στη βάση τους διαπλάτυνση στήριξης και στην κορυφή τους ειδικό στοιχείο τύπου κιονόκρανου για την υποδοχή των κερκιδοφόρων δοκών.

Οι κερκιδοφόρες δοκοί είναι κεκλιμένες ειδικής διατομής και στηρίζονται στην κορυφή των υποστυλωμάτων. Το ένα τους άκρο φέρει διαμόρφωση τηλεσκοπικού συστήματος ώστε να προσαρμόζεται στο διαφορετικό μήκος που προκύπτει από τη διαφορετική κλίση.

Επί των κερκιδοφόρων δοκών αναπτύσσεται η πτυχωτή επιφάνεια των κερκίδων. Τα πλαίσια των δύο επιπέδων του συστήματος πάτημα – ρίχτι έρχονται με αρθρωτή σύνδεση. Οι κερκίδες επενδύονται τελικώς με μπετοφόρμ πάχους 21 mm.

ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ

Δυτικά της κολυμβητικής δεξαμενής P5 προβλέπεται η κατασκευή προσωρινών κερκίδων. Οι κερκίδες έχουν συνολικό πλάτος 15.80 m και αναπτύσσονται σε συνολικό μήκος 90.00 m.Οι κερκίδες κατασκευάστηκαν με κατάλληλο μεταλλικό φορέα στο δώμα των υφισταμένων τετραωρόφων κτιρίων 01 και 02 επί ειδικών προεξοχών των υποστυλωμάτων που αφέθηκαν γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο.

Κύριος φορέας:Ο κύριος φορέας αποτελείται από την κεκλιμένη κερκιδοφόρο δοκό και από τις δεσμικές, με την έννοια της στατικής, ράβδους στήριξης. Ο φορέας είναι μονοπροέχων με άνοιγμα 12.00 m και μήκος προβόλου 3.80 m. Στο τέλος του προβόλου στηρίζεται δεύτερος πρόβολος που διαμορφώνει ένα ελαφρύ στέγαστρο πλάτους 3.60 m. Οι κύριοι φορείς είναι τοποθετημένοι ανά 3.60 m και 7.20 m εναλλάξ (δύο φορείς ανά 3Χ3.60=10.80 m).Η κερκιδοφόρος δοκός είναι το βασικό στοιχείο του κύριου φορέα. Είναι κεκλιμένη κατά 36°. Η δοκός στηρίζεται προς τα έξω, σε άξονα , στην υπάρχουσα προεξοχή του υποστυλώματος με δύο λοξές δεσμικές ράβδους. . Η τρίτη δεσμική ράβδος του συστήματος είναι η στήριξη σε άξονα μέσω διαμήκους δοκού .Οι λοξές δεσμικές ράβδοι έχουν προσεγμένα άκρα διαμορφωμένα με διπλές λεπίδες σύνδεσης που “σχίζουν” τη ράβδο και κατάλληλα νεύρα. Οι λεπίδες γίνονται δεκτές από κομβοελάσματα . Η σύνδεση με τον τρόπον αυτόν είναι δίτμητη με έναν κοχλία .

Δοκός άξονα :Οι θέσεις των κυρίων φορέων δεν συμπίπτουν με τις προεξοχές υποστυλωμάτων στον άξονα . Έτσι οι κύριοι φορείς στηρίζονται στις προεξοχές εμμέσως με την παρεμβολή διαμήκους δοκού. Η δοκός, είναι αρχικώς συνεχής με άνοιγμα 7.20 m και δέχεται έναν κύριο φορέα στο τέταρτο του ανοίγματός της (1.80 m από το στήριγμα). Κάθε τρίτο άνοιγμα δέχεται δύο φορτία (1.80 m από κάθε στήριγμα). Τα ανοίγματα δύο φορτίων είναι αμφιπροέχοντα με προβόλους 1.80 m και συνολικό μήκος 10.80 m (1.80+7.20+1.80).Τα ανοίγματα ενός φορτίου είναι συμμετρικά ως προς το τρίτο στήριγμα ενώ στηρίζονται και στα άκρα των προβόλων. Έχουν συνολικό μήκος επίσης 10.80 m (-1.80+7.20+7.20-1.80).Οι συνδέσεις των δοκών γίνονται μόνον στον κορμό, είναι δηλαδή αρθρώσεις. Το γενικό σύστημα είναι μια αρθρωτή δοκός με μία πρόσθετη στήριξη ανά τρίτο φάτνωμα, “ελαφρώς” δηλαδή υπερστατικό.Όλες οι συνδέσεις τόσο των αρθρώσεων όσο και των κυρίων φορέων επί της δοκού είναι κοχλιωτές.

Μηκίδες – Κερκίδες: Αναλυτική περιγραφή του συστήματος των μηκίδων και κερκίδων.

Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική απαίτηση οι κερκίδες έχουν πλάτος σταθερά 0.80 m και ύψος μεταβαλλόμενο ελαφρά ώστε να προκύπτει η κοίλη προς τα άνω καμπύλη που απαιτεί η ορατότητα. Με το δεδομένο ότι η κερκιδοφόρος δοκός είναι υποχρεωτικά ευθύγραμμη, Η κεκλιμένη κερκιδοφόρος δοκός φέρει στο άνω της πέλμα συγκολλημένες ειδικές υποδοχές στήριξης των μηκίδων. Οι υποδοχές αυτές, ανάλογες των στηρίξεων των τεγίδων στις στέγες, αποτελούνται από δύο λάμες ή από τεμάχια πλατυτέρου διπλού  και έχουν τη μορφή λοξοκομμένου απλού του. Οι υποδοχές προσφέρουν μία κατακόρυφη επιφάνεια με δύο οπές για τη σύνδεση των μηκίδων. Η θέση των οπών αυτών καθ’ ύψος και, για μεγαλύτερα ύψη, το ύψος της ίδιας της υποδοχής ρυθμίζουν την τελική καθ’ ύψος θέση της εισέχουσας ακμής των κερκίδων. Οι μηκίδες συνδέονται κοχλιωτά με τον κορμό τους στις ειδικές υποδοχές. Είναι τοποθετημένες κατακόρυφες και διαμορφώνουν με το κάτω τους πέλμα το επίπεδο του πατήματος και με τα άκρα των πελμάτων τους το επίπεδο του ριχτιού των κερκίδων. Οι μηκίδες φέρουν υποδοχές στήριξης των πατημάτων. Οι υποδοχές είναι τοποθετημένες σε αποστάσεις 1.50 m συστηματικά έξω από τις θέσεις στήριξης στον κύριο φορέα που βρίσκονται ανά 3.60 m (0.30+2X1.50+0.30=3.60).

Οι υποδοχές αποτελούνται από: Έναν στυλίσκο στο άνω πέλμα της μηκίδας που διαμορφώνει το ρίχτι. Στο άνω του μέρος ο στυλίσκος διαθέτει τμήμα γωνιακής διατομής που προσφέρει οριζόντιο στήριγμα για έδραση. Ένα τμήμα γωνιακής διατομής στο πίσω τμήμα της, στον κορμό δηλαδή, που προσφέρει επίσης οριζόντιο στήριγμα για ανάρτηση. Τα πατήματα των κερκίδων έρχονται υπό μορφήν τελάρων διαστάσεων 3.50Χ0.72 . Τα στοιχεία στη διεύθυνση του πλάτους τοποθετημένα ανά 1.50 έχουν μήκος 1.00 m, εξέχουν δηλαδή μονόπλευρα έξω από το βασικό σχήμα. Κάθε τέτοιο στοιχείο (τρία ανά 3.60) φέρει δύο λάμες μέσω των οποίων συνδέεται με δύο κοχλίες στα γωνιακά της μηκίδας και του στυλίσκου διαμορφώνοντας τελικώς το πάτημα. Στις επιφάνειες που διαμορφώθηκαν ως πάτημα και ρίχτι στερεώνονται με αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες και ροδέλες φύλλα κόντρα πλακέ θαλάσσης. Ακολουθεί η τοποθέτηση των καθισμάτων.  Οι σύνδεσμοι του επιπέδου των κερκίδων αποτελούνται από διαγώνιες διατομής και πρόσθετες διαμήκεις ράβδους . Η σύνδεση των ράβδων γίνεται με έναν κοχλία κατ’ ευθείαν στο πλατύ κάτω πέλμα του κυρίου φορέα. Οι σύνδεσμοι του επιπέδου της κεκλιμένης πρόσοψης δέχονται στο μέσο του ύψους οριζόντιο στοιχείο εξασφάλισης του κεντρικού κόμβου του Χ με διατομή και διαγώνιες, σε τέσσερα πλέον κομμάτια της ίδιας διατομής. Οι συνδέσεις γίνονται με τη βοήθεια κομβοελασμάτων. Η ίδια μελέτη και κατασκευή έγινε και στις υπόλοιπες Προσωρινές – Λυόμενες Κερκίδες του Ανοικτού Κολυμβητηρίου.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την  την αποξήλωση και απομάκρυνση των ως άνω λυόμενων κερκίδων που χρησιμοποιούνται  στο Ανοικτό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σύμφωνα με τις  αποφάσεις: (8ης Συνεδρίασης 21.09.2017) αρ. πρωτ. 5551),  και 33ης /06-06-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 22/10/2018 όπου πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του εισηγητικού εγγράφου του Υπευθύνου του  τμήματος Μελετών 5269/15/09/17.

Υπάρχει δυνατότητα αυτοψίας των ως άνω κερκίδων κατόπιν συνεννόησης, 

οι πληροφορίες δίδονται από τον Υπεύθυνο του τμήματος μελετών    κ. Σάββα Μηναίδη    τηλ. 6946407154.

 

 

 

 

 

 

                                                                    ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                        ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ