ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι,  30 Μαΐου  2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Κάσση Σταυρούλα                                      Αριθμ.Πρωτ.: 362/15154

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την  υποβολή οικονομικών προσφορών σχετικά με την  ασφάλιση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών του Λήπτη της Ασφάλισης (ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, εισηγ,. 362/15154  έως 7.06.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή απόφασης του Δ.Σ. στην 28η/ 18-04 2018 Συνεδρίαση και σε συνέχεια αποφάσεων στην 7η/6-9-2017 και 21η/ 11-1-2018.

Περίοδος ασφάλισης 12 μήνες.

Ασφαλιστικές Καλύψεις

  Βασικές καλύψεις

 

 • Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης                                         Καλύπτεται
 • Κάλυψη Εταιρείας για Κινητές Αξίες                            Δεν καλύπτεται
 • Έξοδα Έρευνας                                                                Καλύπτεται
 • Προστασία μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.                Καλύπτεται
 • Έκδοση σε άλλη χώρα                                                     Καλύπτεται
 • Ευθύνη Διευθυντών Ανεξάρτητων Οργανισμών          Καλύπτεται
 • Έξοδα Υπεράσπισης σχετικά με σωματικές

Βλάβες και υλικές ζημιές                                                 Καλύπτεται

 • Προστασία Περιουσίας και Ελευθερίας                         Καλύπτεται
 • Έξοδα προστασίας και Αποκατάσταση Φήμης               Καλύπτεται

 

Πρόσθετες Συμπληρωματικές καλύψεις

 • Νέες θυγατρικές                                                                 Καλύπτεται
 • Πρόσθετη περίοδος Γνωστοποίησης                                Καλύπτεται
 • Ισόβια προστασία απερχόμενων στελεχών                      Καλύπτεται
 • Κληρονόμοι                                                                         Καλύπτεται
 • Ευθύνη από κοινή περιουσία                                            Καλύπτεται
 • Επείγοντα Έξοδα Υπεράσπισης                                          Καλύπτεται

 

Όριο Ευθύνης: Ανώτατο ποσό για το σύνολο των Ζημιών για όλους τους Ασφαλισμένους για όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις, σωρευτικά (συμπεριλαμβανομένων των Εξόδων υπεράσπισης) 3.000.000 € ανά ζημιογόνο γεγονός και αθροιστικά για όλη την περίοδο ασφάλισης.

 

 

 

Υπερβάλλον Όριο Ευθύνης για τα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ΤΟΥ Λήπτη  της Ασφάλισης: 250.000 € για κάθε ένα μη Εκτελεστικό Διευθυντικό Στέλεχος και αθροιστικά για όλα τα μη Εκτελεστικά Στελέχη.

Επιμέρους Όρια: Επείγοντα Έξοδα Υπεράσπισης 10% του ορίου ευθύνης.

                                    Έξοδα Υπεράσπισης σχετικά με σωματικές βλάβες και υλικές  ζημιές: 50.000€

       Απαλλαγές : Ζημία από κάθε άλλη Απαίτηση, καμία Απαλλαγή

       Γεωγραφικά Όρια Παγκοσμίως εξαιρουμένης της Βορείου Αμερικής.

        Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης: Η κάλυψη αφορά σε απαιτήσεις που  στηρίζονται σε άδικες    

       πράξεις που έλαβαν χώρα μετά την έναρξη της κάλυψης

       Ειδικοί όροι :  1. Εξαίρεση Βορείου Αμερικής

 1. Εξαίρεση Επαγγελματικής Ευθύνης

                   

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210- 6834021 έως 7.06.2018.

      Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης362/15154 .

      Πληροφορίες κα Κων/να Παπαγιαννίδου   τηλ. 210-6834569.

 

    

                                                                                   Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να