ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι 8/01/2018

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

            κ. Κων/να Παπαγιαννίδου             18PROC002526531

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τον έλεγχο Οικονομικής Χρήσης 2017 ,από Ορκωτούς Λογιστές »   σύμφωνα με την αριθμ.  888/11850 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Λογιστηρίου ,  έως  20/01/2018.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στον  έλεγχο οικονομικής χρήσης 2017 ,από Ορκωτούς Λογιστές  , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 888/11850 υπηρεσιακό σημείωμα  του  τμήματος Λογιστηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  20/01/2018

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  888/11850.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834564.-

 

 

 

 

 

        

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ