ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  8/11/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης                 17PROC002211316

            κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση καλωδίων τροφοδοσίας των αντλιών θερμοκρασίας  στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ του  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 778/17148 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ,  μέχρι    20/11 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην αντικατάσταση καλωδίων τροφοδοσίας των αντλιών θερμοκρασίας στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ,    σύμφωνα με το υπ’ αρ.  778/17148 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ. ΤΙΜΗ
1 Καλώδιο J1VV-U 1X240mm2 400 ΜΕΤΡΟ 6.500,00€
2 Καλώδιο J1VV-R 3X35+16mm2 95 ΜΕΤΡΟ 800,00€
3 Καλώδιο J1VV-R 3X50+25mm2 95 ΜΕΤΡΟ 1.200,00€
4 Καλώδιο J1VV-U 1X150mm2 190 ΜΕΤΡΟ 2.000,00€
5 Καλώδιο J1VV-R 3X4mm2 95 ΜΕΤΡΟ 150,00€
6 Καλώδιο Cu 16mm2  100 ΜΕΤΡΟ 150,00€
7 Καλώδιο Cu 120mm2 100 ΜΕΤΡΟ 1.000,00€
8 Καλώδιο Cu 25mm2 90 ΜΕΤΡΟ 200,00€

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ.
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000,00€+ 2.880,00€ (Φ.Π.Α. 24%) = 14.880,00€

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  20/11/2017 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  778/17148.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

  Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com