ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           ΑΔΑ: ΩΡΤΕ469Η3Π-ΗΚΦ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 657/7257.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ: 17PROC002017192

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Aνάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών, για την ενοικίαση 11 φιαλών εργαστηριακών αερίων και αναγόμωση 36 φιαλών, για χρονική περίοδο ΕΝΟΣ έτους  (αρ.εισηγ. 657/7257, εως 12.10.17).                                   

 Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την  ενοικίαση και την αναγόμωση φιαλών εργαστηριακών αερίων, για το τμήμα Ελέγχου Φαρμακοδιέργεσης  για χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την υπογραφή της μεταξύ μας Σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης  για ένα επιπλέον έτος :

Α. Ενοικίαση 11 Φιαλών ως ακολούθως:

 • Φιάλες για Ήλιο  Ν 60   50lt/200bar                      (τεμ.5) 
 • Φιάλες για Άζωτο  Ν60  50lt/200bar                     (τεμ.1)
 • Φιάλες για Αέρα (Airzero) 50lt/200bar (τεμ.1)
 • Φιάλες  για Υδρογόνο Ν50  50lt/200bar (τεμ. 1)
 • Φιάλες για  Αργό Ν50 20lt/200bar (τεμ.1)
 • Φιάλες για Διοξείδιο του Άνθρακα 50lt/200bar (τεμ.1)

Β. Αναγόμωση 36 Φιαλών ετήσιας κατανάλωσης ως ακολούθως :

 • ΗΛΙΟ                                   24 φιάλες
 • ΑΖΩΤΟ                                8 φιάλες
 • ΑΕΡΑ (AIR ΖΕΡΟ)                1 φιάλες
 • ΥΔΡΟΓΟΝΟ                                     1 φιάλη
 • ΑΡΓΟ                                   1 φιάλη
 • Διοξείδιο του Ανθρακα       1φιάλη

Ο υπολογισμός του κόστους αναγόμωσης πρέπει να γίνει με τιμή αναγόμωσης /φιάλη/αέριο. Με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμα έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 εως 12.10.2017. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 657/7257. Πληροφορίες κα Μ. Τσίβου στο τηλ. 210-6853074. 

                                                              

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ