ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι , 06/04/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την επισκευή αντικραδασμικής βάσης στο Λεβητοστάσιο του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ.  252/7231 εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  19/04/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην

 

 

1.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. 1 ΕΡΓΟ

 

στο Λεβητοστάσιο του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, όπως στο υπ’ αρ. 252/7231  υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, αναλυτικά περιγράφεται:

 

Τεχνικές απαιτήσεις

 

Επισκευή αντικραδασμικής βάσης έδρασης αντλιών- κυκλοφορητών του Κλειστού Γυμναστηρίου

στο Λεβητοστάσιο του Κολυμβητηρίου

 

Οι εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες:

 

  1. Αφαίρεση των αντλιών – μοτέρ (του κλειστού γυμναστηρίου) και όποιου άλλου εξοπλισμού απαιτείται για την ανύψωση της βάσης.

 

  1. Αποκόλληση, ανύψωση και απομάκρυνση της παλαιάς βάσης από μπετόν και όλων των φύλλων και φελλού που έχουν διαβρωθεί.

 

  1. Υπολογισμός- επιλογή του κατάλληλου αντικραδασμικού εφέδρανου το οποίο θα είναι Νεοπρενίου, θα αντέχει σε υγρό περιβάλλον καθώς και σε επαφή με λάδια.

Θα έχει πάχος 2 x 25mm = 50mm. Τοποθέτηση παρομοίων αντικραδασμικών και στις πλευρικές επιφάνειες της βάσης από μπετόν.

Η σκληρότητα του ελαστικού καθώς και ο αριθμός τεμαχίων που απαιτούνται θα πρέπει να υπολογιστεί από εξειδικευμένο ακουστικό μηχανικό.

Η συχνότητα συντονισμού του συστήματος των 2 εφέδρανων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8Hz προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη μείωση της μετάδοσης κραδασμών.

 

  1. Διάνοιξη οπής στο κάτω μέρος του στηθαίου για απομάκρυνση των υδάτων που εισχωρούν κάτω από την πλάκα. Περιμετρικά της βάσης από μήκος τοποθετείται ελαστικό φύλλο προκειμένου να αποφευχθεί η επαφή αυτής με το υπάρχον περιμετρικό στηθαίο.

 

  1. Κατασκευή νέας πλωτής βάσης σκυροδέματος εντός λεκάνης (προτείνεται μεταλλικής). Επιπεδοποίηση της τελικής επιφάνειας αυτής. Σφράγιση του δημιουργούμενου περιμετρικού κενού με ακρυλική μαστίχα.

 

  1. Επανατοποθέτηση των αντλιών – μοτέρ πάνω στην βάση και σύνδεση τους στο υδραυλικό δίκτυο ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τους.

 

Επισήμανση: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαμορφώσουν οι ίδιοι εικόνα για τις δυσκολίες και της ιδιαιτερότητες του έργου με αυτοψία στον χώρο.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των απαραιτήτων εργασιών που αφορούν την προετοιμασία, την εκτέλεση μέχρι και την επανατοποθέτηση των αντλιών.

Ο ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται (κόψιμο στηριγμάτων, τοποθέτηση νέων προσωρινών) καθώς  και τις εργασίες αποκατάστασης ( π.χ κόλληση στηριγμάτων, απομάκρυνση μπαζών κ.λ.π).

Η αποσύνδεση και η επανασύνδεση των αντλιών στο ηλεκτρικό και υδραυλικό δίκτυο θα πραγματοποιηθεί από τους τεχνικούς του Ο.Α.Κ.Α. (αφού οι αντλίες τοποθετηθούν ξανά πάνω στη νέα βάση).

Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα μέσα για την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών.

 

Επισυνάπτονται: Σχήματα 1 και 2.                     sxedio      

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  19/04/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  252/7231.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ