ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι , 06/04/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την αποκατάσταση του εξοπλισμού που αφορά στον κλιματισμό των γραφείων και των αποδυτηρίων στην εγκατάσταση του ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ  στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ.  253/7233 εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  19/04/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αποκατάσταση του εξοπλισμού που αφορά στον κλιματισμό των γραφείων και των αποδυτηρίων στην εγκατάσταση του ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ , όπως στο υπ’ αρ. 253/7233 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, αναλυτικά περιγράφεται:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
Επισκευη  Αντλίας θερμότητας Νο1 του Οικου CARRIER 30BQ070

 

 

Επισκευη  Αντλίας θερμότητας Νο3 του Οικου CARRIER 30BQ070

 

Αποκατάσταση Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

 

1

 

 

 

1

 

1

ΤΕΜ

 

 

 

ΤΕΜ

 

ΤΕΜ

 

 

Τεχνικές απαιτήσεις αποκατάστασης βλαβών αντλιών θερμότητας CARRIER.

 

Το έργο αφορά την αποκατάσταση βλαβών των αντλιών θερμότητας CARRIER 30BQ070 No 1 & Νο 3 στο παλιό τμήμα του Ποδηλατοδρομίου.

Απαιτούμενες εργασίες (κατ’ ελάχιστο):

 

Επισκευη Αντλίας Θερμότητας Νο 1

 

Αφαίρεση ψυκτικού μέσου από το κύκλωμα Β! και αποθήκευσή του σε κατάλληλες φιάλες.

Αντικατάσταση ασφαλιστικού υπερπίεσης συμπυκνωτή.

Έλεγχος διαρροών με υψηλή πίεση αζώτου.

Αποξήρανση (κενό) ψυκτικού κυκλώματος έως της πίεσης των 500microns και έλεγχος με ηλεκτρονικό κενότερο.

Πλήρωση με το ανακτηθέν ψυκτικό μέσο.

Αντικατάσταση εκκινητών (ρελέ) του Β! συμπιεστή και της βοηθητικής του επαφής.

Αντικατάσταση θερμικών εκκινητών συμπιεστή Β!

Αντικατάσταση εκκινητών (ρελέ) ανεμιστήρων.

Αντικατάσταση θερμικών των εκκινητών ανεμιστήρων.

Εκκίνηση και έλεγχος καλής λειτουργίας αντλίας θερμότητας.

 

Επισκευη Αντλίας Θερμότητας Νο 3

 

Αντικατάσταση εκκινητών (ρελέ) ανεμιστήρων.

Αντικατάσταση θερμικών των εκκινητών ανεμιστήρων.

Εκκίνηση και έλεγχος καλής λειτουργίας αντλίας θερμότητας.

 

Αποκατάσταση Περιφερειακού  Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

 

Αντικατάσταση 66 διακοπτών Χ 16 Α.

Αντικατάσταση εκκινητή (ρελέ) ισχύος αντλίας δικτύου

Απαραίτητα προσόντα συμμετεχόντων

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις :

 

Να διαθέτουν συνεργείο τουλάχιστον δύο αδειούχων ψυκτικών με πενταετή εμπειρία που να διαθέτουν και πιστοποιητικό διαχείρισης φθοριούχων αερίων κατηγορίας Ι

 

Να διαθέτουν μία τουλάχιστον βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης σε μηχανήματα ιδίου τύπου.

 

Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε συντηρήσεις ψυκτικών συγκροτημάτων ανάλογου μεγέθους τύπου.

 

     Για την απόδειξη των παραπάνω οι συμμετέχοντες θα  πρέπει να καταθέσουν πίνακα με πρόσφατες συντηρήσεις (τελευταία πενταετία) για μηχανήματα ισχύος τουλάχιστον 200kW (ψύξη/ θέρμανση). O πίνακας θα συνοδεύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις εάν πρόκειται για δημόσιους φορείς ή τιμολόγια παροχής για ιδιωτικούς φορείς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  19/04/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  253/7233.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ