ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 02/02/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λιπάσματος κατάλληλου για τη λίπανση χλοοταπήτων στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 53/6666 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ , έως 14/02/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια ποσότητας 900kg σύνθετου κοκκώδες λιπάσματος 20-5-10 κατάλληλου για την λίπανση χλοοταπήτων στο Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με το υπ’ αρ. 53/6666 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 14/02/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 53/6666.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834520.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ