ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 07/11/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κυκλοφορητή σε αντικατάσταση παλαιού του συστήματος ζεστού νερού χρήσης του Κεντρικού Σταδίου στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 680/7211 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 18/11/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια κυκλοφορητή σε αντικατάσταση παλαιού με στοιχεία: WILO Yonos MAXO 40/0,5-8 (τμχ. 1) για το σύστημα ζεστού νερού χρήσης Κεντρικού Σταδίου σύμφωνα με το υπ’ αρ. 680/7211 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 18/11/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 680/7211.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ