ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 22/09/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου στο γραφείο αλληλογραφίας του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών στο Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 547/5900 εισήγηση του τμήματος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΕΣΙΩΝ , έως 07/10/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου στο γραφείο Αλληλογραφίας του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 547/5900 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος και συγκεκριμένα:

 

Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση για 3 χρήστες, θέση σε λειτουργία πληροφορικού συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και εκπαίδευση για τις ανάγκες του ΟΑΚΑ. Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τη συμφερότερη προσφορά κατόπιν επίδειξης του συγκεκριμένου προγράμματος στο αρμόδιο τμήμα. Με την επίδειξη του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι κατόπιν ενημέρωσης τους από την αρμόδια υπηρεσία για την υπάρχουσα τεχνική κάλυψη (hardware) που διαθέτει το ΟΑΚΑ, θα συμπεριλάβουν στην προσφορά τους τις τεχνικές προδιαγραφές που θεωρούνται απαραίτητες για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία του συγκεκριμένου λογισμικού, ει δυνατόν να αναφέρεται και το σχετικό κόστος

1

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 07/10/2016.

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 547/5900.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868089.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ