ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 16PROC004968933

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 22/08/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή εργαστηριακού πλυντηρίου MIELE σύμφωνα με την αριθ. 461/6733 εισήγηση του τμήματος DOPING , έως 05/09/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την επισκευή εργαστηριακού πλυντηρίου MIELE ,μοντέλο MIELABOR G 7883 που βρίσκεται στον 1ο όροφο του εργαστηρίου , με κωδικό προβλήματος : F26.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 05/09/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 461/6733.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868410.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ